Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag, med sju mot fire stemmer, å tilråde at fylkesutvalget over påske skal anbefale at det gis konsesjon til SAE Vind for utbygging og drift av Kvinesheia vindpark. Det settes som forutsetning at et areal i sydvestre del av området tas ut av planen. Forslaget, som ble fremmet av Senterpartiet, fikk støtte fra Kristelig folkeparti, Arbeiderpartiet og Venstre. Venstre fikk i tillegg enstemmig tilslutning til et forslag hvor SAE Vind oppfordres til å vektlegge dialog med og argumentasjon fra Lyngdal kommune dersom det blir aktuelt å anlegge turbiner i Lyngdal kommune. Fylkesrådmannens innstilling til saken var å ikke anbefale konsesjon.

Et mindretall på fire, bestående av representantene fra Høyre og Fremskrittspartiet, gikk inn for et vedtak hvor det uttrykkes at fylkeskommunen mener at naturinngrepene forbundet med prosjektet er mangelfullt belyst. Partiene gikk inn for at fylkeskommunen skal be utbygger legge frem dokumentasjon og visualisering omkring de konkrete inngrepene forbundet med veibygging og installasjon av de enkelte vindmøllene, inkludert faktisk plassering i terrenget. Videre ville de ha en dokumentasjon av mulige skadevirkninger på fuglelivet i området, med særlig vekt på trekkfugl. Høyre og Fremskrittspartiet gikk inn for at fylkeskommunen på nåværende tidspunkt ikke skal anbefale at det gis konsesjon og reise innsigelse til prosjektet.

Det er aktuelt å anlegge 26 vindmøller i Kvinesheia vindpark.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mars 2012 | Skriv ut siden