Staten har i flere år hatt en tilskuddsordning hvor fylkeskommuner og kommuner kan søke midler til tiltak som bidrar til å bedre tilgjengeligheten til kollektivtransporten. Det kreves en lokal egenandel på minst 25 prosent. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø sluttet seg nylig til en plan hvor det vil bli søkt midler til flere tiltak i Kristiansandsområdet. Hovedutvalget tok til orientering at det legges opp til at Vest-Agder fylkeskommunes egenandel vil bli på i alt 1,5 millioner kroner. Disse midlene vil bli lagt inn i budsjettprosessen for 2013.

For å sikre helhetlig tilrettelegging på tvers av forvaltningsnivåene, er det opprettet en samarbeidsgruppe for tilrettelegging av kollektivtransporten i Kristiansand. Arbeidsgruppen består av representanter fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Kristiansand, Kristiansand kommune v/ ingeniørvesenet, Statens vegvesen distriktskontoret i Vest-Agder, Agder Kollektivtrafikk og samferdselsseksjonen i Vest-Agder fylkeskommune. Arbeidsgruppen planlegger og koordinerer søknader og tiltak i Kristiansand innenfor tilskuddsordningen.

Tilretteleggingsarbeidet konsentreres nå om Tinnheia ruteområde og neste rute på prioriteringsrekkefølgen: Tømmerstø - Hellemyr. På sistnevnte rute har kommunen ansvar som veieier i Hellemyr ruteområde, mens fylkeskommunen er veieier i Randesund.

Kristiansand kommune gjennomfører tilretteleggingstiltak i Tinnheia ruteområde med tilskuddsmidler i 2012. For 2013 søkes det midler til utbedring av holdeplasser på Tinnheia samt oppstart av arbeider i Hellemyr ruteområde.

Vest-Agder fylkeskommune gjennomfører tilretteleggingstiltak langs Sømsveien for i 2012. Arbeidene er samordnet med trafikksikkerhetsarbeid i umiddelbar nærhet av stoppene. For 2013 vil fylkeskommunen søke midler til detaljprosjektering av stopp og videre tilrettelegging av holdeplasser langs rutetraseen. 22 av stoppene er allerede detaljregulert. Det vil nå bli gjennomført detaljreguleringen av resterende stopp langs traseen før søknadsfrist for tilskuddsmidler for 2014.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden