Kommunal og regionaldepartementet har i gang en femårig satsing kalt Lokal samfunnsutvikling i kommunene. Prosjekter skal bidra til at kommunene blir i bedre i stand til å planlegge, mobilisere, samarbeide og gjennomføre utviklingstiltak. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i sist møte orientert om at Vest-Agder fylkeskommune for 2012 søker midler til å videreføre satsingen på Hollenderbyen byggeskikksenter i Flekkefjord kommune og en felles planressurs for Åseral, Audnedal og Hægebostad kommune.

Hollenderbyen byggeskikksenter startet opp i 2011 og søknaden midler for 2012 er en videreføring. Hovedmålet med senteret er å vitalisere Flekkefjord til å bli et aktivt regionsenter. Videre er det et mål å tilføre kommunen nødvendig kompetanse til å ta vare på den historiske trebyen. Senteret er ment å skulle komme hele Listerregionen til gode. Totalkostnaden for senteret i 2012 er satt til 1 175 000 kroner. Det søkes 700 000 i midler fra den statlige satsingen. Resten finansieres gjennom en egenandel på 800 000 kroner og 75 000 kroner fra Flekkefjord kommune.

Felles planressurs for Åseral, Audnedal og Hægebostad kommune er et tiltak for å styrke kapasitet og kompetanse på planlegging for de tre innlandskommunene. Det vil bidra til at kommunene ikke lenger blir liggende etter med hensyn til å få utarbeidet overordnete, strategiske planer og gjennomført prosjekter. Det legges opp til en hel stilling som planlegger, med arbeidsted i rådhuset i Åseral og med Vest-Agder fylkeskommune som arbeidsgiver. Tiltak har en samlet kostnad for 2012 på 817 000 kroner Det søkes om 317 000 kroner. Det øvrige dekkes gjennom 3000 kroner fra fylkeskommunen og 200 000 kroner fra de tre kommunene i fellesskap.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden