Regjeringen har utarbeidet en ny stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken. Meldingen trekker opp overordnede mål om matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk, samt en ambisjon om økt matproduksjon i takt med befolkningsøkningen. Fylkesutvalget uttrykte seg nylig, i et høringssvar til meldingen, enig i målene, men påpekte Agder og Telemark er områder med spesielle utfordringer. Området kjennetegnes blant annet av stor nedgang i antall melkeprodusenter, ulemper knyttet til mange små jordteiger og stor andel leiejord.

Fylkesutvalget mener landbrukspolitikken må ta hensyn til en bruksstruktur i Agder, som preges av deltidsbruk, kombinasjonsbruk og med et stort mangfold av løsninger. Det innebærer at det er nødvendig med en styrking av struktur- og distriktsvirkemidlene. Det er samtidig behov for investeringspakker spesielt tilpasset landbrukets utfordringer i Agder, for å ha et aktivt landbruk. Landbruket må fortsatt bidra til å videreutvikle hele Agder til å være et attraktivt sted å leve.

Fylkesutvalget viser til at i det siste er det flere unge og dyktige bønder som har overtatt og investert, og de bør oppmuntres og stimuleres videre gjennom tilrettelegging for kompetanseutvikling, fagutdanning, etterutdanning og FoU.

Landbrukspolitikken må videre gis en tydeligere distriktsprofil, med forsterket regionalisering av utviklings- og investeringsvirkemidlene og mer områderettet innsats.

Fylkesutvalget uttrykker også sterkt bekymring for "tilgroingen" av kulturlandskapet i Vest-Agder. Fylkesutvalget ber derfor om at bøndene i Vest-Agder må gis økte økonomiske tilskudd for å gjøre en jobb for å stoppe "tilgroingen" av kulturlandskapet.


av Torkelsen, Jan H., publisert 26. mars 2012 | Skriv ut siden