Det skjer positive ting med hensyn til reduksjon i legemeldt sykefravær flere steder i landet. Sykefraværet er, i følge fersk statistikk, redusert med mer enn 20 prosent i fem fylker. Det kraftigste fallet i sykefraværet finner en i Oslo (-25,8 prosent), Finnmark (-24,3 prosent), Vest-Agder (-22,2 prosent), Telemark (-20,8 prosent) og Sør-Trøndelag (-20,4 prosent). -Dette viser at IA-målet på 20 prosent redusert sykefravær er fullt oppnåelig, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

–Vi ser at når tiltakene og det gode sykefraværsarbeidet går hånd i hånd, går sykefraværet ned, sier statsråden. Hun understreker samtidig at det er viktig at alle aktører fortsetter å jobbe systematisk for å redusere sykefraværet ytterligere, også der resultatene er de beste så langt, sier Bjurstrøm.

IA-avtalens mål på 20 prosent redusert sykefravær gjelder det samlede sykefraværet, mens de fylkesvise tallene referert her gjelder det legemeldte sykefraværet alene. Fra 2001 til 2011 har det egenmeldte fraværet økt noe, og nedgangen i det totale sykefraværet er derfor noe lavere enn nedgangen i det legemeldte sykefraværet. På landsbasis er nedgangen i det samlede sykefraværet på 13,6 prosent siden 2001.

En rekke nye tiltak knyttet til IA-avtalen ble iverksatt fra og med 3. kvartal 2011.
-Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte
-Innføring av sanksjoner ved manglende gjennomføring
-Lansering av partenes nettbaserte opplæringsverktøy
-Lansering av tilbakemeldingsverktøy og faglige veiledere for sykemeldere

Den nye IA-avtalen fra 2010 følges vesentlig bedre opp enn tidligere, blant annet gjennom en egen partsammensatt oppfølgingsgruppe og en handlingsplan


av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mars 2012 | Skriv ut siden