NVE har gitt SAE Vind DA konsesjon for å bygge og drive Kvinesheia vindkraftverk med tilhørende infrastruktur i kommunene Kvinesdal og Lyngdal i Vest-Agder. Anlegget vil gi en kraftproduksjon på inntil 190 GWh, tilsvarende forbruket til cirka 9000 husstander. NVE har fastsatt en rekke vilkår til konsesjonen, som blant annet krav om utarbeidelse av en miljø- og transportplan og at NVE kan kreve undersøkelser av mulige virkninger for naturmangfoldet i driftsperioden. Fylkesutvalget besluttet 10. april at Vest-Agder fylkeskommune fraråder konsesjon til SAE Vind for utbygging og drift av Kvinesheia Vindpark.

NVE har lagt vekt på at det er gode vindforhold i planområdet, og at vindkraftverket vil være konkurransedyktig i elsertifikatmarkedet. Vindkraftverket vil være et viktig bidrag for å innfri nasjonale mål for fornybar kraftproduksjon. Tiltaket vil medføre betydelige økonomiske virkninger for Kvinesdal kommunene, både i anleggs- og driftsfasen. Etter NVEs vurdering er de samlede fordeler ved vindkraftverket overveiende sammenliknet med ulempene.
NVE har tatt til etterretning at Lyngdal kommune går i mot tiltaket av hensyn til inngrepsfrie naturområder (INON) og mulige virkninger for naturmangfold. NVE har kommet fram til at Lyngdal kommune ville fått tilnærmet samme virkninger dersom turbinene her utgikk fra prosjektet.
Tiltaket kan medføre negative virkninger for trekkende rovfugl og for øvrig fugleliv, men vil etter NVEs vurdering ikke bidra til å svekke naturmangfoldet på sikt. Vindkraftverket vil også gi visuelle virkninger for landskap, kulturminner og friluftsliv, men ikke av et slikt omfang at ulempene ved bygging overveier fordelene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden