Prognosene fremover er sterk befolkningsvekst i byene og byområdene: Økonomisk vekst vil gi økt transportomfang. Biltilgangen vil øke i befolkningen. Bo- og arbeidsmarkedsregionene utvides. Det var bakteppet, som forsker Alberte Ruud fra Urbanett Analyse tegnet da hun var utfordret til å svare på spørsmålet: Hvorfor er kollektivtrafikk viktig? - på Kollektivtrafikkonferansen 2012 i Kristiansand før helgen, Hun gjorde det klart at utfordringene fremover krever helhetlig planlegging. Bedre kollektivtransport alene er ikke nok. Endring av transportmiddelfordelingen krever en kombinasjon av forbedringer og restriksjoner – eller som hun konkluderte med - en kombinasjon av pisk og gulrot.

-Befolkningsutviklingen i byene gir oss ikke noe valg: kollektivtransporten må være transportsystemets grunnstamme i fremtidens byer. Hvordan kan vi så utvikle kollektivtilbudet i byområder? Det må rendyrkes stamlinjer eller hovedlinjer med full fremkommelighet og høy frekvens på reisetilbudet. Det må etableres gode knutepunkter. Sekundærruter må bygge opp under stamlinjene med gode knutepunkter og byttepunkter, mente Ruud.

Hun kom også inn på finansieringsutfordringene. –Økt kapasitetsbehov betyr økte kostnader både på drifts- og investeringssiden. Det er klart at økte billettinntekter ikke vil dekke økte driftskostnader. Det er størst behov for økt kapasitet på tidspunkter hvor det er som mest kostbart. Det er også en utfordring knyttet til statlige bidrag på kort sikt. Når belønningsmidlene forsvinner hvordan løser en da følgene av dette økonomisk for drift av kollektivtrafikken? Fra 2013 vil Agder Kollektivtrafikk på grunn av dette ha en manglende finansiering på 27 millioner kroner. Finansieringen av fremtidens kollektivtrafikk vil være en stor utfordring fordi det krever ”upopulære” virkemidler, sa Alberte Ruud. Hun pekte på to alternative strategier. Den ene finansiering gjennom bruk av bompengeinntekter. Den andre å innføre køprising og så bruke inntekter fra køprising til drift av kollektivtrafikk

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer