Statens vegvesen har gjennomført en kartlegging av hvor mye det vil koste å fjerne forfall og gjøre nødvendige oppgraderinger for bru, ferjekai og tunnel på fylkesvegnettet. Rapporten utgjør en del av grunnlaget i Statens vegvesens arbeid med Nasjonal transportplan 2014-2023. I Vest- Agder er det registrert et samlet behov på om lag 340 millioner kroner for å fjerne forfall og gjøre nødvendige oppgraderinger av tunneler og bruer på fylkesvegnettet. Av dette er om lag 220 millioner kroner knyttet til bruer, mens om lag 120 millioner kroner er knyttet til tunneler. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet rapporten i går ble det enstemmig gitt uttrykk for at som følge av mangelfullt vedlikehold over en årrekke, holdt veinettet ved overtakelsen fra staten en lavere standard enn forventet.

Hovedutvalget mener at Statens vegvesen har utarbeidet en god rapport som viser kostnader for hva det vil koste å fjerne forfall på bruer og tunneler. Rapporten vil være et viktig grunnlag for videre prioriteringer av tiltak på fylkesvegnettet og den vil bli fulgt opp i økonomiplanen for Vest-agder fylkeskommune for perioden fra 2013 til 2016.

Fylkestinget vil behandle rapporten 18. juni Hovedutvalget går inn for at fylkestinget skal forutsette at eventuelle statlige krav til tunneler økonomisk kompenseres fullt ut av Staten.

Rapporten finnes i elektronisk versjon på: http://www.ntp.dep.no/2014-2023/planforslaget.html


av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer