Åseral kommune har meldt oppstart av arbeidet med en kommunedelplan for friluftsliv. Formålet med planen er å legge til rette for et helhetlig og fremtidsrettet løypenett innenfor planområdet som i hovedsak omfatter området rundt Bortelid og Ljosland samt fjellområdene nord og vest for Ljosland. Anleggelse av offentlige parkeringsplasser knyttet til løypenettet, samt annen tilrettelegging av blant annet badeplasser, fiskeplasser er også tema i planarbeidet. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag planmeldingen og er positiv til at kommunen går i gang med planen. Hovedutvalget mener at det ut fra et friluftslivs-, folkehelse- og reiselivsperspektiv, er positivt at kommunen i større grad ønsker å legge til rette for et helårs turtilbud ved Bortelid og Ljosland.

Planområdet for kommunedelplanen inngår i planområdet for Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei - den såkalte Heiplanen. Hovedutvalget oppfordrer kommunen til å ta hensyn til føringene fra Heiplanen og at de legges til grunn for planarbeidet og at hensynet til villreinen veier tungt ved valg av traseer for vinter- og sommerløyper og etablering av parkeringsanlegg.

I planprogrammet fremgår det at man ønsker å kanalisere fremtidig ferdsel til Midtheia fremfor nordover fra Bortelid og nord-vestover fra Ljosland. Av hensyn til blant annet villrein og muligheten for et attraktivt og sammenhengende løypenett mellom Bortelid og Ljosland, er hovedutvalget enig dette. Av hensyn til villreinen bør kommunen likevel vurdere å la trase for fremtidig vei mellom Bortelid og Ljosland være nordlig begrensning for løyper på Midtheia.

Hovedutvalget råder kommunen til å prioritere lavterskel tilrettelegging som retter seg mot flest mulig brukergrupper gjennom hele året.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer