Åseral kommune har meldt oppstart av arbeidet med en kommunedelplan for friluftsliv. Formålet med planen er å legge til rette for et helhetlig og fremtidsrettet løypenett innenfor planområdet som i hovedsak omfatter området rundt Bortelid og Ljosland samt fjellområdene nord og vest for Ljosland. Anleggelse av offentlige parkeringsplasser knyttet til løypenettet, samt annen tilrettelegging av blant annet badeplasser, fiskeplasser er også tema i planarbeidet. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag planmeldingen og er positiv til at kommunen går i gang med planen. Hovedutvalget mener at det ut fra et friluftslivs-, folkehelse- og reiselivsperspektiv, er positivt at kommunen i større grad ønsker å legge til rette for et helårs turtilbud ved Bortelid og Ljosland.

Planområdet for kommunedelplanen inngår i planområdet for Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei - den såkalte Heiplanen. Hovedutvalget oppfordrer kommunen til å ta hensyn til føringene fra Heiplanen og at de legges til grunn for planarbeidet og at hensynet til villreinen veier tungt ved valg av traseer for vinter- og sommerløyper og etablering av parkeringsanlegg.

I planprogrammet fremgår det at man ønsker å kanalisere fremtidig ferdsel til Midtheia fremfor nordover fra Bortelid og nord-vestover fra Ljosland. Av hensyn til blant annet villrein og muligheten for et attraktivt og sammenhengende løypenett mellom Bortelid og Ljosland, er hovedutvalget enig dette. Av hensyn til villreinen bør kommunen likevel vurdere å la trase for fremtidig vei mellom Bortelid og Ljosland være nordlig begrensning for løyper på Midtheia.

Hovedutvalget råder kommunen til å prioritere lavterskel tilrettelegging som retter seg mot flest mulig brukergrupper gjennom hele året.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer