I forslaget til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 er det avsatt midler til tiltak som sikrer bedre kapasitet for godstrafikk på Sørlandsbanen i en planteknisk ramme som ligger 20 prosent og 45 prosent over nivået i gjeldende transportplan. Areal- og transportutvalget stilte seg nylig bak en uttalelse til det nye planforslaget hvor det pekes på at en slik økt ramme er nødvendig. Det vises til at Langemyr godsterminal nord for Kristiansand sentrum er et viktig nasjonalt godsknutepunkt og må videreutvikles for å kunne håndtere ønsket vekst i godstrafikken. Et svært kostnadseffektivt tiltak som bør prioriteres er forlengelse av dobbeltspor fra Langemyr til Dalane, uttaler ATP-utvalget.

Videre i uttalelsen heter det at Agderfylkene har engasjert seg gjennom Jernbaneforum Sør for å etablere Sørvestbanen gjennom sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Utvalget slutter seg til, og viser til høringsuttalelse fra Jernbaneforum Sør til høyhastighetsutredningen, KVU InterCity og Nasjonal transportplan. Det påpekes at en egen mulighetsstudie for kystnær bane for strekningen Brokelandsheia - Kristiansand - Egersund utarbeidet av Vest- Agder, Aust-Agder og Rogaland fylkeskommuner, viser at det er behov for å se nærmere på trasevalg og stasjonsplassering for å treffe markedet bedre, blant annet gjennom Kristiansand.


av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer