Statens vegvesen Region sør legger ut forslag til reguleringsplan med bestemmelser for fylkesvei 460 Svennevik–Opshus til høring og offentlig ettersyn i hht. § 12-10, jfr § 3-7 i plan- og bygningsloven. Området skal detaljreguleres, jfr. pbl. § 12-3. Høringsfrist 18. juni 2012.  Formålet med planen er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på strekningen som i dag er smal og uoversiktlig. Planen ligger ute til høring i perioden 07. mai til 18. juni. Planforslaget er sendt til grunneiere og andre høringsparter.

Dokumentene er lagt ut på følgende steder:
Vigeland: Lindesnes kommune, rådhuset
Kristiansand: Statens vegvesen, Rige
Internett: www.lindesnes.kommune.no/nyheter

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 18.06.2012 til:
Statens vegvesen Region sør, Postboks 723, 4808 Arendal, eller på e-post firmapost-sor@vegvesen.no. Merk innspillene med ”Fv. 460 Svennevik–Opshus”.
Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Statens vegvesen v/ John Asbjørn Jensen, tlf. 97 57 91 90 / e-post Johnaj@vegvesen.no
Lindesnes kommune v/ Svein Haugen, tlf. 38 25 50 43/ e-post Svein.Haugen@lindesnes.kommune.no

Plsndokumenter:
Last ned
Planbeskrivelse.pdfReguleringsbestemmelser.pdfReguleringsplankart.pdfDetaljplan.pdf


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden