Vista Analyse AS og Holte Consulting har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen for E39 mellom Søgne og Ålgård. I rapporten anbefales det at veien anlegges etter midtrekkverksprinsippet. Dette prinsippet har etter konsulentenes gjennomgang vist høyest samfunnsøkonomisk lønnsomhet og en bedre måloppnåelse enn vegnormalkonseptet. Firefeltskonseptet har høyere trafikantnytte, men høye investeringskostnader gjør at prosjektet er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Konsulentene anbefaler at midtrekkverk-konseptet vedtas og at utbygging iverksettes så raskt som mulig.

Europaveistrekningen mellom Søgne og Ålgård er rundt 190 kilometer lang. Veien går gjennom ti kommuner og binder sammen de to store byregionene Nord-Jæren og Kristiansandsregionen.

Her kan du lese hele rapporten: SV: KS1 - E39

http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/rapporter_planer/rapporter/2012/kvalitetssikring-aks1-av-konseptvalg-e39.html?id=680122


av Torkelsen, Jan H., publisert 2. mai 2012 | Skriv ut siden

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene viste i en interpellasjon i fylkestinget i går til den snørike vinteren, og spurte om fylkesordfører Thore Westermoen vil bidra til at brukere av TT-kort, som nå har brukt opp alle eller en stor del sine "klipp", kan få påfyll på TT-kort ordningen i Vest-Agder. Fylkesordføreren viste i sitt svar til at administrasjonen i fylkeskommunen på dette tidspunkt ikke kan tilrå at brukerkvoten økes. -Skulle fylkeskommunen gi en økt brukerkvote for første kvartal i 2010, måtte den gis til samtlige 3335 brukere. Jeg kan ikke anbefale dette, svarte Westermoen. Fylkestinget støttet imidlertid et forslag fra Kleppe om at saken oversendes fylkeskommunens administrasjon og vurderes i forbindelse med årets første økonomirapport etter fire måneder.

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer