Før helgen signerte fylkesordfører Terje Damman og ordfører Johnny Greibesland en ny samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen kommune. - Med dette er det nå inngått slike avtaler med elleve av de femten kommunene i Vest-Agder. Jeg synes at det er en god måte å jobbe på. Det viser hva vi er enige om å prioritere i felleskap og dette bli synliggjort i avtalene. Det bidrar også til både langsiktighet og forutsigbarhet, sier fylkesordfører Terje Damman. Han opplyser at fylkeskommunen har som målsetning å ha samarbeidsavtaler med alle kommuner i fylket.

Samarbeidsavtalene skal bidra til å iverksette målsetningene nedfelt i Regionplan Agder 2020. Avtalestrukturen på nye avtaler som inngås følger de fem hovedsatsingsområdene i regionplanen og samarbeidstiltakene som omtales, hører inn under et av disse satsingsområdene. Samarbeidsavtalen skal bidra til å iverksette målene i Regionplan Agder 2020 og etterfølgende prosjekter er prioritert i den forbindelse. Andre prosjekter vil bli aktuelle etter hvert som styringsgruppen for regionplanen konkretiserer planens mål nærmere. Dette vil bli fulgt opp i de årlige samtalene mellom fylkeskommunen og kommunene om avtalene.

I tillegg til å følge opp regionplanen følger samarbeidsavtalen med Songdalen også opp kommuneplanen som har tre satsingsområder i planperioden. Disse omfatter utvikling, levekår og kultur. – Jeg anser det som viktig samarbeidsavtalene baseres på samme mål som ligger i Regionplan Agder 2020. Det er med å bevisstgjøre partene om at det er dette vi i fellesskap skal arbeide for å realisere, sier fylkesordføreren.

Damman opplyser for øvrig at politiske kolleger rundt i landet uttrykker at den arbeidsformen som det her er lagt opp til i Vest-Agder oppfattes som meget god. -Dette opplegget er spesielt for Vest-Agder, sier han. '
Les samarbeidsavtalen her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mai 2012 | Skriv ut siden