I en rapport utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (TØI), på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, blir det slått fast at risikoen for å ferdes i trafikken er betydelig redusert. I løpet av de siste 40 år er antall drepte redusert med 30 prosent. - Nye og sikrere veg- og trafikkløsninger samt en endring i befolkningens adferd er blant forklaringer til at ulykkesrisikoen er kraftig redusert. Vi skal fortsette arbeidet med å oppgradere veiene våre i kombinasjon med systematisk trafikksikkerhetsarbeid for å nå visjonen vår om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Fra 2007 til 2011 har det vært en tydelig risikoreduksjon i trafikken for både skade- og dødsulykker. I løpet av fire år er antall drepte redusert med 28 prosent.

Mellom 2005 og 2010 er risikoen redusert for alle trafikkgrupper og alderstrinn. For en personbilfører er risikoen for å omkomme i trafikken redusert med 21 prosent, mens risikoen for å bli drept som fotgjenger er bortimot halvert. Men selv om funnene viser en risikoreduksjon blant de mest utsatte gruppene, er det fremdeles fire ganger så høy risiko for ungdom og eldre å bli drept i trafikken, som det er for andre aldersgrupper.

Risikofordelingen over kjønn og alder innenfor hver trafikantgruppe viser et stabilt mønster. Blant de yngste har menn høyest risiko. I de andre aldersgruppene er det kvinner som har høyest risiko.

Mønsteret for risiko fordelt på ukedag og tid på døgnet er nokså likt det som er funnet tidligere. Det skjer flest skader om ettermiddagen og aller mest fredager. For både bilførere og passasjerer er skaderisikoen 30 ganger høyere natt til søndag enn på andre tidspunkt.

Mulige forklaringer
Rapporten viser store risikoreduksjoner for alle trafikantgrupper og peker på flere faktorer som kan ha bidratt til denne utviklingen. Nye og sikrere veg- og trafikkløsninger og tryggere biler er blant forklaringene. I tillegg kan det se ut som redusert risiko skyldes en endring i befolkningens holdninger og adferd når det gjelder trafikk og trafikksikkerhet. Farten er redusert og folk gir uttrykk for at de i større grad overholder fartsgrenser og andre sikkerhetsbestemmelser.

Formålet med rapporten er å få oppdaterte risikoberegninger for å ferdes i trafikken i Norge. Samferdselsdepartementet gav TØI oppdraget i september 2011. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av den seneste reisevaneundersøkelsen fra 2009 og nyere eksponeringstall fra TØI. Risikoberegninger for de ulike trafikantgrupper har blitt gjennomført på grunnlag av alle reisevaneundersøkelser, sist i 2005.

Les rapporten her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mai 2012 | Skriv ut siden