I forslaget til Nasjonal Transportplan er det foreslått satt av 13 milliarder kroner til bypakker, gitt at rammen utvides med 45 prosent. I omtalene av bypakkene heter det blant annet at i forhandlinger om bypakker vil transportetatene legge stor vekt på at lokale myndigheter bidrar til å utvikle et godt kollektivtilbud, legger godt til rette for gående og syklende samt gjennomfører restriktive tiltak rettet mot privatbiltransporten i byene.

Det uttrykkes også at det er behov for nært samarbeid mellom stat, fylkeskommune og bykommune ved både utvikling og gjennomføring av bypakkene. Det er hensiktsmessig at arbeidet ledes av en styringsgruppe eller tilsvarende der stat, fylkeskommune og bykommune er representert.

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø peker i sitt vedtak at det er et viktig mål å følge opp målsetningene i forslag til Nasjonal Transportplan om at veksten i persontransporten i de største byområdene må tas av kollektivtrafikk, gange og sykling. Virkemidler og tiltak i pakken utarbeides med utgangspunkt i virkemidler skissert i Nasjonal Transportplan og lokal oppfølging av disse. Virkemidlene og tiltakene skal bidra til å oppfylle målene i pakken. Styrt areal- og parkeringspolitikk og bompenger, inkludert tidsdifferensiering av disse, vil være aktuelle restriktive virkemidler for å nå målene.

Hovedutvalget går inn for at det etablereres en styringsgruppe for Bypakke Kristiansand bestående av vegdirektør/regionvegsjef, fylkesordfører i Vest-Agder, ordfører i Kristiansand samt nestleder i Areal og transportplanutvalget i Kristiansandsregionen. Styringsgruppen får ansvaret både for etablering og gjennomføring av pakken. Styringsgruppen etablerer administrative prosjekt/koordineringsgrupper etter behov.

Fylkestinget tar endelig stilling til saken 18. juni.


av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer