Vest-Agder fylkeskommune samarbeider og gir årlig driftstilskudd til Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Samarbeidet og bevilgningen skal bidra til at Fullriggeren Sørlandet er et offentlig tilbud for allmennheten og at stiftelsen sørger for at barn og unge spesielt får tilrettelagt pedagogiske tilbud. Fylkeskommunen bevilget 620 000 kroner til drift av fartøyet i 2011. Stiftelsens styre la et budsjett på 14 58 millioner kroner til grunn for de tiltak som ble gjennomført i løpet av 2011. Regnskapet viser et negativt årsresultat på 1,58 millioner kroner. Årets negative driftsresultat må ses på bakgrunn av det omfattende omstillingsarbeidet nedlagt i stiftelsen og skipets tekniske tilstand som medførte flere driftsavbrudd i 2011.

I hele 2011 har Fullriggeren Sørlandet hatt sammenhengende utleieoppdrag. Høst og vinterhalvåret 2011 hadde Sørlandet oppdrag for Class Afloat – et seilende college fra Canada. Sommeren 2011 deltok Sørlandet på alle Tall Ships Races' tokter. Skipet deltok også på Hanse Sail Rostock og besøkte seks sørlandshavner i regi av Sparebanken Sør som arrangerte internkurs og kundearrangementer.

Stiftelsen har de seneste årene fortatt en omstilling fra halvårsdrift til helårsdrift med utgangspunkt i et samarbeid med Class Afloat. Som del av omstillingen har stiftelsen satt seg ambisiøse mål for å bli en mer attraktiv arena for det private næringsliv, utdannelsessektoren og reiselivet. Man vil fremover satse ytterligere på produktutvikling, salg og markedsføring knyttet opp mot disse målene.

Sørlandets periode som skoleskip for utdanning av unge gutter til sjøens yrker, under administrasjon av ”Sørlandets Seilende Skoleskibsinstitution” varte fra 1927 til 1974. Etter en omfattende renovering i perioden 1978 – 1981 ble skuta overlevert sin nye eier: Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Stiftelsen ble opprettet av Kristiansand kommune i 1981 og stadfestet som en offentlig stiftelse i 1983. Stiftelsen eier og driver ”Sørlandet” med det formål at skuta skal bevares gjennom aktiv bruk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. juni 2012 | Skriv ut siden