Vidar Kleppe fra Demokratene har i en interpellasjonen til fylkesordfører Terje Damman reist spørsmål om han vil innføre forbud mot hodeplagg som helt eller delvis skjuler ansiktet til elevene i den videregående skolen i Vest-Agder?" Ut fra flere argumenter konkluderte fylkesordføreren i sitt svar med at han ikke finner grunn til i dag å skulle be om at det blir fremmet en sak om hodeplagg i den videregående skolen i Vest Agder. Han oppfordrer fylkesrådmannen til å følge med i utviklingen på bruk av hodeplagg i skolen. Viser det seg at det blir et tiltagende problem bør saken settes på den politiske dagsorden. Han pekte også innledningsvis på at fylkesordføreren selv kan ikke innføre et forbud mot hodeplagg i vår videregående skole. Skal et slikt forbud eventuelt komme må det i så fall skje som følge av en ordinær politisk behandling.

Damman poengterte at spørsmålet reiser ulike problemstillinger. -En er om det er hjemmel i lov- og regelverk for innføring av et forbud. En annen er om et slikt forbud er i strid med menneskerettighetene. Departement og direktorat har tidligere vurdert dette utfra henvendelse fra Oslo kommune og kommet frem til at under gitte forhold kan bruken av plagg reguleres i ordensreglementet. Problemstillingen har også vært tema i Stortingets spørretime. Utdanningsdirektoratets konklusjon er: "Dersom hode- og ansiktsplagg dekker hele eller deler av ansiktet, og slike plagg hindrer undervisning, kommunikasjon og identifisering i forhold til de enkelte elever, er direktoratet av den oppfatning at bruken av plagg kan reguleres i ordensreglementet."

-Den konkrete saken i Østfold kom på dagsorden etter at enkelte av de videregående skolene hadde tatt problemstillingen opp med fylkeskommunen. Ut fra dokumentene i Østfold ser det for meg ut som om fokus har vært mest på heldekkende ansiktsplagg der maksimalt øynene er synlige. I vårt land har vi det slik at det er stor frihet hva gjelder valg av bekledning i skoletida, så lenge denne ikke er støtende, eller virker ødeleggende i forhold til medelevers læringsmiljø. Det er ikke tradisjoner for å lage regelverk som styrer elevenes adgang til å kle seg etter eget ønske, men snarere for å bruke holdningsskapende metoder for å vise elevene hva som er sosialt akseptabelt antrekk i ulike situasjoner. Men det er som nevnt riktig at Østfold likevel har vedtatt et forbud mot hodeplagg som helt eller delvis skjuler ansiktet. Flertallet av politikerne i Østfold tok til orientering at fylkesrådmannen hadde innarbeidet følgende nye punkt i ordensreglementet: "Elevene skal ikke bruke plagg som helt eller delvis dekker elevenes ansikt. Forbudet omfatter ikke hodeplagg der ansiktet er fullt synlig. Forbudet gjelder på skolens område."

Dette forbudet kom som et svar på at rektorene ved flere videregående skoler ba om regler for bruk av ansiktsdekkende plagg, da fraværet av regler ble oppfattet som en utfordring fra skolene sin side. De videregående skolene i Vest-Agder har imidlertid ikke meldt inn eksempler på at hodeplagg som skjuler ansiktet har vært et praktisk problem, eller meldt inn ønsker om regelverk knyttet til slike plagg.

Personlig er jeg av den oppfatning at så lenge det ikke er behov for det trenger vi ikke innføre flere forbud enn nødvendig. Jeg har en antagelse om at interpellanten også har en slik grunnholdning. For meg er også denne problemstillingen en del av et likestillingsperspektiv. I Regionplan Agder 2020 sier vi blant annet at det skal stimuleres til initiativ som inkluderer flere i arbeidslivet, uavhengig av kjønn, etnisitet, alder, funksjonsevne, religion, seksuell orientering og sosial bakgrunn. Ønsker vi dette i arbeidslivet, og det gjør vi jo, er det for meg naturlig at vi også legger dette til grunn som en grunnholdning i vår egen videregående skole.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer