Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har fastsatt justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser, som trer i kraft fra 1. juli 2012. Det følger av EØS- og WTO-avtalens bestemmelser at avtalepartene skal justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette er for å ta høyde for svingninger i valutakursene. At anskaffelsen overstiger terskelverdiene innebærer at den omfattes av EØS- og WTO-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser, noe som blant annet betyr at anskaffelsen må lyses ut i hele EØS-området.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. juni 2012 | Skriv ut siden