KS melder på nett at høringsuttalelsen fra KS til regjeringens «Forslag til nasjonal transportplan 2014-2023» Nasjonal transportplan, vil basere seg på en rekke innspill fra medlemmene. Hovedstyret har KS opplyser at det har vært mange gode og sammenfallende innspill til Hovedstyrets behandling av planforslaget. Nytt i gjeldende planforslag har vært at fylkeskommunene som landet største vegeier har vært langt mer involvert i arbeidet gjennom deltakelse i styringsgruppen og flere av arbeidsgruppene i forbindelse med planforslaget. KS hovedstyr behandlet saken på sitt møte i juni og anga rammene for uttalelsen.

Hovedstyret har gitt administrasjonen i KS fullmakt til å utforme et høringssvar, basert på følgende prinsipper:

-KS mener transportetatenes planrammer må økes med 45 pst eller mer.-

-KS er positiv til forpliktende avtaler i byområdene mellom de tre forvaltningsnivåene. Avtalene forutsettes å forplikte staten til en betydelig økt satsing på kollektivtrafikk gjennom mer forutsigbare finansieringsordninger, samtidig som kommunesektoren kan bidra med en samordnet areal- og transportpolitikk og andre tiltak som legger til rette for overgang til kollektivtransport, gange og sykling.

-KS forutsetter at det endelige planforslaget fra regjeringen inneholder konkrete forslag om styrking av tilskudd til drift av, og investeringer i kollektivtrafikk (statlig og kommunal) som følger av målet om at all trafikkvekst i byområdene skal kanaliseres til kollektivtrafikk.

-KS mener tilstanden på fylkesvegene krever ekstraordinær innsats og støtter forslaget om en tidsbegrenset tilskuddsordning for å lukke etterslepet i vedlikehold. Ordningen må omfatte alle vedlikeholdsbehov.

-KS mener at fylkeskommunene må sikres økte frie inntekter for å kunne ha mulighet til å løfte det løpende vedlikeholdet av fylkesvegene.

-KS mener planleggingstiden kan reduseres vesentlig ved en sterkere sammenkobling mellom systemet rundt konseptvalgutredninger, bevilgning og planlegging etter Plan -og bygningsloven. Det må imidlertid advares mot løsninger som innebærer at statlig administrasjon får større mulighet til å frikoble seg fra demokratiske lokale og regionale forpliktende prosesser.

-Kystverket må få mandat for planlegging av en langsiktig havnestruktur, infrastrukturtiltak og tilføreselsruter i samarbeid med kommunene, som fremmer overgang av varetransport fra veg til sjø.

-KS mener at kommunene må få økt mulighet til å innføre regulerende tiltak som kan bidra til redusert bilbruk i pressområder, for eksempel vedrørende parkering på næringsarealer.

-Økt satsing på de gjennomgående transportårene nord-sør og øst-vest med opprusting til stamvegstandard.

-KS mener det er behov for en sterkere satsing på en oppgradert moderne jernbane for både person- og godstrafikk.

-KS mener at det er behov for endringer i systemet for finansieringen av store samferdselsprosjekt, for å sikre en mest mulig kostnadseffektiv prosjektgjennomføring.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden