Da fylkestinget tirsdag avga Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til transportetatenes forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden fra 2014 til 2023 var hovedbudskapet at forslaget synliggjør at det er nødvendig med et nytt løft i bevilgningene til samferdselsformål. Den økonomiske rammen må økes med minst 65 prosent i forhold til nivået i inneværende NTP, uttaler fylkestinget. En modernisering og oppgradering av infrastrukturen er nødvendig for å sikre velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner i landsdelen. Fylkestinget slutter seg til de overordnede prioriteringene hvor det foreslås avsatt økte ressurser til drift, vedlikehold, tiltak for å redusere forfallet, planlegging og tiltak innen blant annet trafikksikkerhet, kollektiv og miljø.

Videre slutter fylkestinget seg til den tredelte politikken hvor en vil prioritere å redusere avstandskostnadene mellom byene og landsdelene for å få til ønsket regional utvikling, tiltak som bidrar til regionforstørrelse og at trafikkveksten i byområder må tas med kollektivtransport, gange og sykling.
Fylkestinget peker på at Agder-fylkene har en felles strategi for regional utvikling, for å bekjempe levekårsutfordringene og styrke trafikksikkerheten i regionen. Denne strategien tar utgangspunkt i ”ankeret” i landsdelen som utgjøres av E18, E39 og riksvei 9. Gjennom målrettet investering i regionens infrastruktur har Agder-fylkene et stort vekstpotensial med et konkurransekraftig og eksportrettet næringsliv. Føringene som legges gjennom NTP vil være en viktig forutsetning for å skape ønsket regional utvikling.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. juni 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer