Statens vegvesen har utarbeidet et foreløpig forslag til riksvegbudsjettet for 2013. Da fylkestinget tirsdag avga Vest-Agder fylkeskommunes var et hovedbudskap at det fortsatt er et stort behov for innhenting av vedlikeholdsetterslep og bygging av bedre og tryggere veger. Fylkestinget er derfor av den oppfatning at budsjettrammen må minst økes med 850 millioner kroner - slik at man oppnår en 100 prosent måloppnåelse. Vest-Agder fylkeskommune er enig i at drift og vedlikehold prioriteres i forslag til riksvegbudsjett 2013 for å ta igjen noe av forfallet på riksvegnettet i tråd med intensjonen i Nasjonal Transportplan for perioden fra 2010 til 2019.

Av tiltak som ikke er med i riksvegbudsjettet 2013 og som prioriteres av Vest-Agder fylkeskommune er følgende:

Det er ikke foreslått midler til oppgradering av riksvegtuneller og det er et stort behov for å oppgradere tunnelene i fylket. Det er derfor viktig at Statens vegvesen prioriterer dette og setter av 6,1 millioner kroner i henhold til handlingsprogrammet for perioden fra 2010 til 2013. Det er ikke satt av midler til trafikksikkerhetstiltak som skal forhindre utforkjøringer på E39. Fylkestinget ber derfor Statens vegvesen å foreslå 4,3 millioner kroner i revidert forslag til riksvegbudsjett 2013 i henhold til Nasjonal Transportplan 2010-2019.

Vest-Agder fylkeskommune er positiv til at delprosjekt E39 Fardal-Osestad i Lindesnes kommune er ferdig. Fylkeskommunen er imidlertid bekymret for ulykkesrisikoen fra Fardal til Livold. Det er derfor av stor viktighet at utbygging av parsellen Fardal-Livold starter opp snarest, og at en oppstartsbevilgning kommer allerede i 2013.

Vest-Agder fylkeskommune er ikke fornøyd med at det heller ikke i 2013 foreslås utbedringstiltak på Riksvei 41 fra Timenes – Aust-Agder grense. Riksvei 41 er i svært dårlig forfatning og det er et stort behov for utbedringer. Det er også et behov for gang- og sykkelveg fra Timenes til Hamresanden. Vest-Agder fylkeskommune ber derfor om at Riksvei 41 blir prioritert i riksvegbudsjettet 2013, eventuelt så tidlig som mulig deretter. I tillegg forutsettes det at Statens vegvesen setter i gang planarbeidet av ny riksveg til Kjevik.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer