Helse- og omsorgsdepartementet har nå fastsatt en forskrift om oversikt over folkehelsen. Forskriften er hjemlet i folkehelseloven og gir rammene for kommunenes og fylkeskommunenes oversikter over folkehelsen. Et målrettet, kunnskapsbasert og systematisk folkehelsearbeid krever god kunnskap. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2012. I tillegg til å regulere kommunenes og fylkeskommunenes arbeid gir forskriften bestemmelser om Nasjonalt folkehelseinstitutts oppgave i å bistå med data fra nasjonale kilder gjennom utforming av folkehelseprofiler og etablering av statistikkbank.

-Vi må rette oppmerksomhet mot de grunnleggende samfunnsforhold som påvirker helse og sykdom og at dette legges til grunn i politikk og samfunnsutvikling, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Forskriften presiserer at oversiktene skal inneholde opplysninger om bakenforliggende faktorer som oppvekst- og levekårsforhold, som for eksempel bolig, utdanning, arbeid og inntekt, og om fysisk og sosialt miljø mv. Forskriften presiserer videre at kommuner og fylkeskommuner skal ha løpende oversikt. I tillegg skal det hvert fjerde år utarbeides et samlet oversiktsdokument som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. Dette dokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategier etter plan- og bygningsloven.

Les forskrift om oversikt over folkehelse (pdf)

Les merknader til forskrift om oversikt over folkehelse (pdf)


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden