Venstres representant i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Stein Inge Dahn har sendt en forespørsel til behandling i utvalgets møte 22. august. Han ber hovedutvalgsleder Kåre Glomsaker (Frp) svare på om han er enig i at det bør tillates å etablere skilt ved E-39 som informerer omveien til Utsikten Hotell og om tilbudene der? Han forslår at utvalget skal fatte følgende vedtak: Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder fylkeskommune anmoder Statens Vegvesen region Sør om å ta en ny dialog med ledelsen på Utsikten Hotell i Kvinesdal, med sikte på å finne frem til en løsning slik at trafikanter på E-39 får informasjon om veien til Utsikten Hotell og om tilbudene der.

Dahn skriver i forespørselen at: I Avisen Agder 16. juli og Fædrelandsvennen 17. juli er det oppslag hvor det avdekkes en konflikt mellom Statens Vegvesen og ledelsen ved Utsikten Hotell i Kvinesdal.
Hotellet har i lang tid forsøkt å få tillatelse til å sette opp skilt langs den nye E-39 over Kvinesheia med informasjon om veien til Utsikten Hotell og om tilbudene der rettet mot turister. Dette er avvist av Statens Vegvesen, med henvisning til regelverk for skilting av vei til hotell, hvor det er en maksimalgrense på 10 km mellom skiltet og hotellet. Veikrysset på E-39 ligger mer enn 10 km fra hotellet.
Venstre har forståelse for at det må være regler for hvordan skilting langs offentlig vei skal utformes, spesielt ut fra et sikkerhetshensyn. Men som det fremkommer i avisoppslagene har de ansatte ved hotellet ofte fått informasjon om at gjester har begynt å famle med GPS og mobiltelefon for å finne frem til riktig avkjørsel fra E-39, som følge av usikkerhet og manglende lokalkunnskap. Det synes klart at slik aktivitet i seg selv kan være trafikkfarlig, spesielt på en vei som dessverre ikke er sikret med midtrekkverk.
Listerpakken og åpningen av ny vei over Kvinesheia i 2006 medførte at Utsikten og
Utsikten Hotell i Kvinesdal
Utsikten Hotell i Kvinesdal
kommunesenteret Liknes i Kvinesdal kommune ikke lenger ble liggende langs europaveien mellom Kristiansand og Stavanger. Dette har medført et betydelig engasjement fra private investorer og fra statlige, regionale og lokale myndigheter for å søke å bidra til at negative samfunnsøkonomiske konsekvenser av veiomleggingen skulle bli minst mulig. Utbyggingen av nytt hotell på Utsikten, golfbane, kultursenter, museum og restaurant har vært en viktig del av denne satsingen.
Venstre mener på denne bakgrunn at det er særlige forhold som tilsier at Statens Vegvesen bør utøve fleksibilitet og imøtekommenhet når regelverket om skilting skal håndheves i dette tilfellet. Det vises til at hotellets ledelse i avisoppslagene fremfører antakelser om at man har tapt minst 6 millioner kroner i omsetning i løpet av de siste fire årene som følge av mangelfull skilting av veien til Utsikten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. august 2012 | Skriv ut siden