I mars i fjor oppnevnte regjeringen et utvalg for å utrede de langsiktige rammene for energipolitikken – kalt Energiutvalget. Utvalget leverte i februar "Energiutredningen" til Olje- og energidepartementet. I juni var det høringsfrist til utredningen. Vest-Agder fylkeskommune og Listerrådet utarbeidet i den sammenhengen en felles uttalelse undertegnet av fylkesordfører Terje Damman og leder av Listerrådet Odd Omland. Hovedbudskapet i det felles innspillet var at det bør være et uttalt mål i den norske energi- og klimapolitikken at Norge må påta seg rollen som et ”grønt batteri” for Europa. Dette målet må være langsiktig, og det må utformes nødvendige rammevilkår for å nå det. Fylkesutvalget ble i dag orientert om uttalelsen.

Videre understrekes det i uttalelsen at det er en absolutt forutsetning at rammevilkårene utformes slik at viktige regionale interesser som industri, natur og lokalsamfunn blir ivaretatt, og må omhandle områder som:

-Etablering av nye utvekslingskabler
-Styrking av kraftnettet.
-Gjøre etablering av ny effektkraft og økt magasinkapasitet mer attraktivt
-Tilrettelegging for industriell utnytting av overskudd på fornybar kraft.
-At distrikter som stiller sine naturressurser til disposisjon mottar en rettferdig del av verdiskapingen

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. august 2012 | Skriv ut siden