Hovedutvalg for samferdsel areal og miljø vedtok i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal lyse ut en ny driftskontrakt for fylkesveiettet i Flekkefjord fra 2013. Lengden på den nye driftskontrakten vil bli vurdert i det videre arbeidet med anbudsgrunnlaget. Hovedprinsippet i forhold til risiko i kontraktutlysningen er at entreprenøren skal ha en større risiko for prosesser hvor de kan påvirke utfallet ved egen innsats, mens Vest-Agder fylkeskommune skal ha større risiko for ytre faktorer som vær og vind.

Vest-Agder fylke er delt inn i fire driftskontrakts-områder; Sirdal, Flekkefjord, Mandal og Kristiansand. Med unntak av Sirdal omfatter distriktskontraktene både riks- og fylkesvei. I driftskontrakt Mandal og Flekkefjord utgjør fylkesveinettet 95 prosent av totalt veinett i kontrakten, mens tilsvarende tall for driftskontrakt Kristiansand er 73 prosent.

Driftskontraktene omfatter en rekke ulike oppgaver som:
Renhold: vei, veiutstyr, rasteplasser, bruer
Drift av veielement: skilt, kantstolper, leskur, tunneler, mv
Drift av grøntareal: plenklipping, kantslått, siktrydding,
Drift av dreneringsanlegg: rensk av kummer, rør, vannavledning
Drift av veidekke: grusing, lapping, reparasjon skader
Tilsyn og beredskap: tilgjengelig til enhver tid, bistand ved hendelser/ulykker
Vinterdrift

Elektroarbeider, bruvedlikehold, oppmerking, rekkverk og asfaltering inngår ikke i driftskontraktene, men utlyses som egne kontrakter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. august 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer