For 2012 er Vest-Agder fylkeskommune tildelt 7 millioner kroner i stimuleringsmidler for å bidra til at flere ungdommer innen yrkesfag får muligheter til å gjennomføre den videregående opplæringen i bedrift. Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok i går et opplegg til bruk av midlene. Gjennom tiltakene skal bedriftene stimuleres til å ta inn elever med spesielle utfordringer og til å fullføre læreløp som står i fare for å bli avbrutt. Fylkeskommunen forplikter seg videre til å samarbeide med partene i næringslivet og regjeringen om en såkalt samfunnskontrakt med et mål om at antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20 prosent innen utgangen av 2015 i forhold til nivået ved utgangen av 2011 Stimuleringsmidlene sees også i sammenheng med Ny GIV satsingen og innsatsen til NAV og kommuner overfor samme målgruppe.

Søknadsfrist til læreplass i Vest-Agder var 1. mars. Det er i år 692 søkere med opplæringsrett og 241 søkere uten opplæringsrett som søker læreplass. Dette er en økning på totalt 113 søkere sammenlignet med 2011. Det er rimelig harmoni mellom antall søkere til læreplass og de inngåtte intensjonsavtalene med næringene.

Uavhengig av intensjonsavtaler har det de siste årene ved formidlingsslutt - 15. september - stått mellom 100 til 150 søkere med ungdomsrett uten læreplass i Vest-Agder. Mange av disse søkerne får læreplass etter hvert utover høsten. Noen velger militærtjeneste, folkehøgskole, videregående skole, jobb eller annet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. august 2012 | Skriv ut siden