Etter forvaltningsreformen som ble gjeldende fra 1. januar 2010 overtok fylkeskommunen ansvaret for tidligere riksveier. Total lengde på fylkesveinettet er nå 2066 kilometer, hvorav i overkant av 461 km er grusveier. Fylkeskommunen har satt som målsetting å fremstå som en aktiv veieier, gjennom styrket tilstedeværelse, interesse og engasjement for fylkesveinettet. Dette er synliggjort gjennom en offensiv satsing på både investeringer og drift- og vedlikehold av det utvidede fylkesveinettet i budsjettprosessene. Et godt bilde på den positive utviklingen som har skjedd er asfalteringsinnsatsen, som hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble orientert om da utvalget i dag behandlet en samlet årsmelding for aktiviteten på fylkesveinettet i 2010 og 2011.

I forbindelse med årsberetningen for 2010, vedtok fylkestinget overføring av ubrukte midler fra 2010 på 15,8 millioner kroner, hvorav 9 millioner kroner av disse midlene skulle brukes til asfalt. Totalt ble det avsatt 75 millioner kroner til dekkelegging i 2011.

Vest-Agder fylkeskommune satser tungt på reasfaltering av fylkesveinettet. Det er kun VestfoldAsfalteringsmotiv fylkeskommune i Region Sør som bruker mer midler per kilometer med vei. Med det bevilgningsnivået en nå har på asfaltering tar det i gjennomsnitt 13 år mellom hver gang alle fylkesveiene blir reasfaltert. Med bevilgningsnivået som eksisterte før forvaltningsreformen tok denne prosessen 30 år. Her har med andre ord Vest-Agder fylkeskommune tydelig vist vilje og evne til å løfte standarden på veinettet.

I 2011 er det brukt cirka 72 000 tonn med asfalt til reasfaltering av fylkesvegnettet. Dette har en kostnad på om lag 62 millioner kroner. I tillegg til dette er det gjort en del arbeid i forkant av asfalteringen, det gjelder blant annet kantforsterkning, dreneringsarbeider med grøfter og stikkrenner, samt lokale masseutskiftninger i veilegemet. Totalt er det medgått 12,7 millioner kroner til dette arbeidet.

I Vest-Agder ble det reasfaltert omtrent 123 kilometer med fylkesvei i 2010, og 100 kilometer med fylkesvei i 2011.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. september 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer