Som verktøy for å registrere manglende tilgjengelighet og universell utforming i eksisterende bygg har man valgt å bruke et gjennomarbeidet og omfattende registreringsprogram utarbeidet av Statsbygg. Bygg- og innkjøpsenheten i fylkeskommunen hadde ikke budsjettdekning til å engasjere ekstern konsulent i dette kartleggingsarbeidet og måtte se på andre muligheter. Resultatet ble at de tok jobben selv. Ekstrakostnadene for fylkeskommunen ble betydelig redusert og medarbeiderne fikk utviklet sin kompetanse. I tillegg fikk de førstehånds kjennskap til manglene ved bygningene.Bygg- og innkjøpsenheten bestemte seg i tillegg for å utvikle et opplegg for å kategoriserte oppgraderingene til universell utforming direkte i forvaltningsrutinene. Små og enkle tiltak gjennomføres løpende av vaktmestrene. Større tiltak legges inn i vedlikeholdsprogrammet og tas sammen med annet vedlikehold. Store tiltak for universell utforming, som for eksempel heiser o.l., legges inn i økonomiplanen. Som verktøy i dette prioriteringsarbeidet er det utarbeidet et regneark hvor avvik fra registeringsdatabasen kan kategoriseres, kalkuleres og sorteres. Med forankring i "Regionplan Agder 2020" utarbeides det hvert år en økonomiplan som tar høyde for at tiltak i eksisterende bygg skal kunne realiseres. Hvis disse årlige bevilgningene opprettholdes frem mot år 2020 vil alle eksisterende fylkeskommunale bygg i hovedsak være universelt utformet!22.8.12 Roald Torkelsen

av Iglebæk, Heidi Berit, publisert 7. september 2012 | Skriv ut siden