I § 1-1 i loven står det at Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Omfanget av Den offentlige tannhelsetjenesten omtales i § 1-3, med at den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til blant annet:a.
Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.

b.
Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.

c.
Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.

Dette gjør at vi setter krav til de vi leier av slik at disse gruppene har en forsvarlig tilgjengelighet.

Ved nye klinikker har Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet en kravspesifikasjon som mer detaljert beskriver utformingen av lokalene.

Blant annet at utleier og leietaker beslutter bygningsmessige og tekniske løsninger i en felles prosess frem til innflytting.

Vi poengterer at utleier er ansvarlig for søknad og godkjenning av bygningen og innredningen i forhold til gjeldende offentlige lover og forskrifter som Plan- og bygningslov, Diskriminerings -og tilgjengelighetsloven (Universell utforming).

I detalj sier vi noe om tilgjengelighet/skilting. Blant annet at manøverknapper og skilt skal lette bruken og å gi nødvending informasjon for orienterings- og bevegelseshemmede. Der det er mulig bør det også benyttes taktil merking, enten som blindeskrift eller som opphøyde tall/bokstaver i en lesbar størrelse. Utvendig skilt, for eksempel henvisning til parkeringsplass for rullestolbrukere, parkeringsareal for sykler, mopeder, motoriserte rullestoler, gåstoler. Lokalene skal ha gode akustiske egenskaper.

I den nye klinikken i Søgne mener vi at vi har fått lokaler som følger opp kravene.

22.08.2012 Christian Danielsen

av Iglebæk, Heidi Berit, publisert 7. september 2012 | Skriv ut siden