Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner lyser ut midler til oppføring av offentlig tilgjengelige hurtigladestasjoner i landsdelen. Fylkeskommunene oppfordrer private aktører og kommuner til å delta i utlysningsrunden for å sikre en god infrastruktur for elbiler i regionen. Det vektlegges at aktørene kan tilby gode løsninger som gjør hurtigladepunktene lett tilgjengelige både geografisk og i bruk. Søknadsfrist: 31. oktober 2012.

I løpet av det siste året har det blitt lansert flere elbilmodeller med muligheter for hurtiglading. Flere kjente bilprodusenter står nå på terskelen til å introdusere elbiler på markedet. For å legge forholdene til rette for økt bruk av elbiler ønsker Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner å støtte næringslivsaktører som vil investere i offentlig tilgjengelig hurtigladepunkter i landsdelen. For 2012 er det satt av inntil 600 000 kroner i tilskuddsmidler til etablering av ladepunkter. Maksimal støtte til et hurtigladepunkt er inntil 150 000 kroner og maksimalt 50 % av investeringskostnadene.

Mål for etableringen

Det lyses ut midler til oppføring av offentlig tilgjengelige hurtigladestasjoner i landsdelen. Ordningen skal bidra til at brukere av elbiler kan få tilgang til hurtiglading på sentrale steder. Dette vil bidra til å øke rekkevidden for elbiler og gjøre elbilen til et alternativ til diesel- eller bensinbiler.

Det er et mål at støtten fra fylkeskommunene skal bidra til at tilgjengelige og fremtidige hurtigladeløsninger tas i bruk så raskt som mulig.

Definisjoner

Et hurtigladepunkt er en teknisk installasjon hvor elbiler parkert på spesielle oppstillingsplasser kan tilkobles for lading av batteri til framdrift. Plassene skal tydelig merkes for å vise hvilken funksjon de har.

En hurtigladestasjon er et anlegg med ett eller flere hurtigladepunkt som betjener elbilbrukere på en slik måte at tekniske og sikkerhetsmessige forutsetninger blir ivaretatt på en god måte og i henhold til gjeldende bestemmelser for elsikkerhet.

Hurtiglading defineres i denne utlysningen som lading med ladeeffekt på minimum

50 kW fra likestrømslader (CHAdeMO).

Hvem kan søke

Både næringslivsaktører og kommuner kan stå for etableringen og driften av hurtigladestasjonene. Det vil være en fordel om private aktører inngår et samarbeid med kommuner eller at flere kommuner samarbeider om et prosjekt. Det vektlegges at aktørene kan tilby gode løsninger som gjør hurtigladepunktene lett tilgjengelige både geografisk og i bruk.

Aktuelle søkergrupper: for eksempel energiselskaper, kjøpesentre, bensinstasjoner, serveringssteder, parkeringsplasser og kommuner. Det forutsettes at lademulighetene er allment tilgjengelig. Det vil ikke være mulig å søke om støtte til punkter som ikke vil være tilgjengelig/brukbar for allmennheten. Det vil være en fordel om hurtigladerne plasseres i kort avstand til hovedvegnettet i landsdelen for eksempel E39, E18 eller riksveg 9. Fylkeskommunene oppfordrer interesserte aktører å søke samarbeid med andre aktører om planlegging, finansiering, gjennomføring og drift. Midlene fra fylkeskommunene kan også kombineres med tilskudd fra Transnova eller andre nasjonale aktører som tilbyr tilskuddsordninger.

Privatpersoner har ikke anledning til å søke om midler.

Geografisk plassering og krav til drift

Det legges først og fremst opp til at etableringen skjer langs hovedfartsårene E39 og E18 og i nærheten av store tettsteder og byer, men også søknader om andre sentrale plasseringer vil bli vurdert. Hurtigladestasjonen kan gjerne inngå i en korridor med muligheter for flere ladinger over en lengre strekning. Søkes det om støtte til flere hurtigladestasjoner må dette presiseres i søknaden. Geografisk plassering av hurtigladestasjonen må være avklart i søknaden.

Der ladepunkt etableres må det være avsatt egnet plass for oppstilling av kjøretøy mens lading foregår. Det skal trafikkmessig ikke være til hinder eller fare for annen trafikk og kunne overvåkes når det er i drift. Avstand til veg må være stor nok til å unngå sprut og andre miljøpåvirkninger fra trafikken. Alternativt må ladepunktet på annen måte være sikret mot dette. Ladepunktet må sikres mot påkjørsel og plasseres slik at elbiler får lett tilgang til ladekabelen. Eventuell eksplosjonsfare knyttet til for eksempel bensinstasjoner og gasstanker må være avklart.

Tekniske krav

Hurtiglading medfører høy effekt og stor spenning. Hurtigladerene må derfor etableres og driftes på en slik måte at man unngår feil bruk og ulykker ved at feiltilstander kan oppstå med fare for liv, helse og materielle verdier. Det forutsettes at internkontroll og driftsoppfølging ivaretas og dokumenteres av kompetent personell med formell kompetanse. Søker må oppgi hvordan anlegget skal driftes og overvåkes, hvem som står som eier og hvordan drifts- og vedlikeholdsansvaret blir ivaretatt.

Hurtigladepunktene skal være basert på CHAdeMO med protokoll 1.0 eller nyere. Hurtigladestasjon skal ivareta tekniske og sikkerhetsmessige betingelser gitt av produsent og aktuelle myndigheter. De skal være beskyttet mot påvirkning fra regn og snø, samt kunne benyttes innenfor de temperaturforhold som er på stedet. Ladepunkt skal teknisk og bruksmessig være tilpasset det miljøet hvor de plasseres og ha nødvendig beskyttelse mot lynnedslag.

Installasjon og tilkobling av hurtigladepunkt må foretas i samarbeid med registrert elektrofirma. Elanlegg skal dokumenteres av utførende elektrofirma og lokalt nettselskap mht effekt som kan leveres. Selve ladepunktet forutsettes å ha de sikkerhetssystemene som kreves for installasjonen. I dette inngår nødvendige alarmer og/eller utkoblingsfunksjoner ved hærverk og feiltilstander.

Alle ladepunkt skal være forberedt for kommunikasjon av tilgjengelighetsdata opp mot etablert database for ladepunkt i Norge (Nobil). Informasjonen skal være i sanntid.

Betalings- og/eller tilgangsløsninger avgjøres av utbygger, men det skal i størst mulig grad velges universelle løsninger av hensyn til brukerne.

Finansiering/støtte og søknadsbehandling

Kostnadselementer som kan inngå i støttegrunnlaget er kjøp og montering av ladepunkt, nødvendig kabelframføring fra nærmeste trafo, skilting og oppmerking, samt nødvendig beskyttelse mot vær og vind. Fylkeskommunene støtter med inntil 150 000 kroner av kostnadene per hurtigladepunkt.

Dersom søknaden beskriver en annen løsning enn CHAdeMO, må dette spesielt omtales. Fylkeskommunen anbefaler at man etablerer hurtigladepunkt av typen CHAdeMO i denne omgang.

Tilskuddet kan ikke gis for dekning av driftskostnader. Bruken av tilskuddet må dokumenteres. Eventuell støtte vil bli utbetalt når ladepunktet er etablert. Frist for etablering og driftsetting vil være innen 1. november 2013. Det forventes at det vil være en tett dialog mellom søker/utbygger og fylkeskommunen underveis i prosjektet og det et forventes en skriftlig evaluering og oppsummering av arbeidet.

Søknad sendes til Aust-Agder fylkeskommune v/Øyvind Raen innen 31. oktober 2012 for etableringer i begge Agder-fylkene. Fristen er forlenget fra 21.10 til 31.10.

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 16. oktober 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer