Det har i flere år vært arbeidet med å få etablert et forbikjøringsfelt langs E39 i Nulandsbakkene rundt fem kilometer øst for Flekkefjord sentrum. Tiltaket var opprinnelig en del av et såkalt OPS-prosjekt (Offentlig Privat Samarbeid) for E39 mellom Lyngdal og Flekkefjord. Det er nå utarbeidet en ny reguleringsplan. Da fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet denne i dag sluttet utvalget seg til en uttalelse hvor fylkeskommunen mener at etablering av forbikjøringsfelt med midtdeler på E39 på strekningen Nulandsbakkene til Tjersland vil være et viktig ledd i å bedre fremkommeligheten på den aktuelle strekingen. Samtidig vil tiltaket kunne redusere antall farlige forbikjøringer langs E39. Fylkeskommunen har ingen spesielle merknader til det fremlagte reguleringsplanforslaget.

En reguleringsplan for tiltaket ble første gang utlagt til offentlig ettersyn i 2004. Fylkeskommunen hadde den gang ingen merknader til planen. Ved sluttbehandling av planen i Flekkefjord bystyre i 2005 stilte kommunen krav om etablering av en fotgjenger-/sykkelundergang ved Tjersland. Vegvesenet fant ikke å kunne etterkomme dette og planene ble stilt i bero og midlene omplassert til andre prosjekter.

Reguleringsplanen er nå fremmet på nytt. Det fremlagte planforslaget inneholder følgende hovedmomenter:

• Forbikjøringsfelt i Nulandsbakken.
• Midtdeler langs en strekning på cirka 1500 meter.
• Gang- og sykkelvei fra avkjørselen fra Tjersland til Bjelland
Den nå foreliggende planen avviker i liten grad fra det opprinnelige planforslaget, men vegvesenet har gjennomført en risikovurdering for å kvalitetssikre planforslaget i forhold til trafikksikkerhet. Det er i den forbindelse foreslått noen mindre justeringer i forhold til det opprinnelige planforslaget fra 2004.


av Testbruker nye Vaf.no, publisert 18. oktober 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer