Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag at det skal startes opp et forprosjekt for ny bybru på fylkesvei 44 i Flekkefjord sentrum. I budsjettprosessen for 2013 vil det bli avsatt 1 million kroner til forprosjektarbeidet. Statens vegvesen har konkludert med at den eksisterende brua har begrenset restlevetid, ettersom den allerede er på overtid i forhold til forventet levealder. Vegvesenet anbefaler bygging av ny bru. Fylkesrådmannen mener at ut fra tilstanden til dagens bru er det viktig å få igangsatt dette arbeidet raskt og at det settes i gang et forprosjekt i 2013.

Forprosjektet vil omfatte følgende tiltak:

• Avklare plansituasjonen, blant annet om det er behov for å utarbeide ny reguleringsplan i forbindelse med bygging av ny bru.
• Avklare rettigheter til ferdsel på elva under brua, og dermed muligheten for å gjøre den nye brua fast.
• Vurdere opplegg for en eventuell arkitektkonkurranse for utforming av brua. Brua og fylkesveg 44 gjennom sentrum er en avgjørende del av bybildet i Flekkefjord. Valg av brutype og utformingen av denne er derfor viktig.
• En mer inngående vurdering av kostnader for bygging av ny, fast bru og alternativet med ei bru som kan åpnes. Statens vegvesen antyder at ny fast bru vil ha en kostnad på omkring 35 millioner kroner mens en bru som skal kunne åpnes vil kreve minst det dobbelte. Fylkeskommunen ønsker at disse kostnadskalkylene gjennomgås nøye, men at alternativet med fast bru i utgangspunktet legges til grunn for det videre arbeidet.
• Opplegg for trafikkavvikling i anleggsperioden.

Trafikkavviklingen i anleggsperioden vil bli svært utfordrende på grunn av at brua ligger i et trangt byområde. Denne problematikken antas å ville øke i takt med trafikkøkningen i området.

Til å lede forprosjektet opprettes en prosjektgruppe bestående av fagpersoner fra fylkeskommunen, Statens vegvesen og Flekkefjord kommune. Fra fylkeskommunen vil kompetanse innen samferdsel og plan være representert. Samferdselssjefen leder prosjektgruppa og har sekretariatet for denne. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø er styringsutvalg og det vil bli avhold samarbeidsmøter med politisk nivå i Flekkefjord kommune underveis i arbeidet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer