Lovverket krever at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon minst en gang i løpet av valgperioden. Planen skal basere seg på en overordnet analyse av fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av fylkestinget. Tirsdag ble planen behandlet i fylkestinget. Det ble gitt tilslutning til at flere områder av fylkeskommunens virksomhet skal gjennomgå forvaltningsrevisjon i perioden 2012 til 2015. Fylkestinget ga også kontrollutvalget fullmakt til å foreta eventuelle endringer i planen.

I planen, som nå er vedtatt, legges det opp til at forvaltningsrevisjonsprosjekter gjennomføres på følgende områder:
- Lov om offentlige anskaffelser og innkjøp av tjenester
- Måloppnåelse og produktivitet i tannhelsetjenesten
- Utdanningsavdelingens ansvar for kontroll og oppfølging av opplæringskontorer og lærebedrifter
- Rutiner for tildeling og oppfølging av interne og eksterne prosjektmidler på regionalavdelingen
- Sams vegadministrasjon med henblikk på myndighet, ansvar og roller mellom fylkeskommunen og Statens Vegvesen

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden