-I lys av krisen i Europa og de utfordringene mange av landsdelens bedrifter og kommuner står overfor, er Vest-Agder fylkeskommunes utfordringer overkommelige. Likevel har høstens budsjettarbeid har vært mer krevende enn på mange år, sier fylkesrådmann Tine sundtoft i forbindelse med offentliggjøringen av årsbudsjett 2013 og økonomiplan for de kommende fire årene  for Vest-Agder fylkeskommune. Hun opplyser at det har vært gjennomført en omfattende gjennomgang av hele fylkeskommunen, -Nå handler det om å få en hel organisasjon med på å redusere driften og analysere om vi gjør de riktige tingene, for å få penger til å fortsette med kjerneoppgavene våre på et riktig nivå, sier fylkesrådmannen.

Hun trekker frem flere sentrale faktorer som har ligget til grunn i budsjettarbeidet. Regionplan Agder 2020 sine fem områder – klima, det gode livet, utdanning, kommunikasjon og kultur - gir klare føringer for hva som er viktig for å utvikle landsdelen. Rammetilskuddet fra staten til fylkeskommunen dekker ikke de reelle kostnadsøkningene. I desember 2011 vedtok fylkestinget at driften skal effektiviseres. Flere elever skal gjennom videregående opplæring uten at tilskuddet fra staten økes. Nye vedlikeholdskontrakter for fylkesveiene er langt dyrere enn gamle kontrakter

Fylkesrådmannen peker på at fylkestingets vedtak om å øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring krever økte ressurser. -Da må det vurderes om det er andre måter å drive vår videregående opplæring på som fører til at flere gjennomfører videregående opplæring, sier hun.

Hun fastslår at Mandal videregående skole vil få sin nødvendige oppgradering i denne økonomiplanperioden. Det foreslås også at planene om investeringer på Søgne videregående skole skal sees i sammenheng med hvor den neste skolen i kristiansandsregionen skal komme. Det vil kreve flere elever på Søgne videregående skole for å forsvare en større investering, sier Sundtoft.

-Den offentlige tannhelsetjenesten fortsetter sitt arbeid med å øke produktiviteten og kvaliteten uten at bevilgningene er økt. Det er gledelig at arbeidet gir gode resultater, sier fylkesrådmannen.

Hun konstaterer at det er krevende å realisere målsettingen om å være en bedre veieier enn staten når kostnadene til vedlikehold stiger langt mer enn den generelle kostnadsøkningen. Dersom Vest-Agder fylkeskommune skal forvalte veikapitalen på en forsvarlig måte, mener hun at midler bør overføres fra investeringer til drift.

Det har de siste ti årene vært en formidabel utbygging av kulturbygg og kulturelle møteplasser i Vest-Agder. -Vest-Agder fylkeskommune har vært en viktig bidragsyter til dette. Det er ønskelig at Flekkefjord også får på plass sitt regionale kulturhus for å gjøre satsingen komplett i Vest-Agder. I årene fremover vil det derfor ikke være store investeringsmidler til dette formålet. Like viktig er det nå å medvirke til at det blir en god drift av disse flotte kulturbyggene, understreket fylkesrådmann Tine Sundtoft.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden