Frem til nå har det vært mulig å passere to bommer i Lister innen én time og bare betale for en av passeringene. Men nå er det slutt. I forbindelse med godkjenning av takster og rabatter i ny bomstasjon på Gjervollstad på fylkesvei 465 mellom Farsund og Kvinesdal, søkte Lister Bompengeselskap AS om at timesregelen også skulle bli forlenget. Dette ble avslått av Vegdirektoratet. Direktoratet fastslo at takster, rabatter og fritak i eksisterende bomstasjoner opprettholdes, med unntak av timesregelen som faller bort når bomstasjonen på Gjervollstad tas i bruk. Listerrådet liker ikke at ordningen med timesregel for bompengepassering forsvinner.

Vegdirektoratet er negativ til at ordningen videreføres. Timesordningen ble innført i 2003 en prøveordning, som skulle avvikles når bomstasjonen på fylkesvei 465 ble satt i drift. Det er nå generelt strengere krav til passeringstak, fritaksordninger og rabattordninger i bompengeprosjekter enn tidligere. Samtidig er det også skjerpet krav til trafikantnytte, der de som betaler skal ha nytte av utbedret veg. Listerpakken ivaretar denne trafikantnytten ved at hver bomstasjon er tilknyttet en av de tre utbedringsstrekningene på E39, fv 43 og fv 465.En forlenging av timesregelen i Lister, vil ut fra vegdirektoratets vurdering også kunne skape presedens for andre bompengefinansierte prosjekter.
Kilde. Agder

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden