Hvert år er det mange elever i videregående opplæring i Vest-Agder som fullfører, men ikke består, et skoleår. Statistikk fra de siste år viser at det hvert år er omtrent 200 elever som fullfører Vg2 yrkesfag uten å ha bestått alle fag, og omtrent 300 elever som fullfører Vg3 uten å ha bestått alle fag. Dette er elever som faktisk har fullført sin opplæring, og ikke er drop-outs. For de fleste av disse er det kun ett eller noen få fag som mangler for at de skal kunne få sitt vitnemål. Flere bedrifter og opplæringskontorer er negative til å inngå lærekontrakter med elever som ikke har bestått alle fag, og høgskoler/universiteter er generelt ikke villige til å ta inn studenter som ikke har fullført og bestått alle fag i videregående opplæring.

Gjennomføringsklassene blir etablert med et toårig aktivitetshjul, slik at alle aktuelle fag blir tilbudt i løpet av en toårs periode. Dette fører til at alle fag vil tilbys i løpet av varigheten av en lærekontrakt. Dette gir lærebedrifter/opplæringskontor anledning til å kreve at en lærling skal delta i forhåndsannonserte kurs som en del av lærekontrakten som inngås. Kontraktsperioden kan da utvides med kursets varighet, og lærlingen vil ha krav på fri fra bedriften i tidsrommet når kurset avholdes.


av Torkelsen, Jan H., publisert 30. november 2012 | Skriv ut siden