I ordensreglementet skal skoleeier også fastsette hvilke tiltak som skal kunne brukes mot elever som bryter reglene. Når det gjelder mobilbruk kan en sanksjon være at mobiltelefonen tas fra eleven. Dette vil være et ordensmessig tiltak. Telefonen kan ikke tas fra elevene utover skoletiden, eller etter endt skoledag. Elevenes fritid er utenfor rammene av hva ordensreglementet kan regulere.

Hvor lenge en elev kan tas fra telefonen, må vurderes ut fra hvor alvorlig og gjentagende bruddet på reglene er, og hvor skadelig for undervisning og ro og orden det er å gi den tilbake. Varigheten må vurderes helt konkret. Langvarig inndragelse, for eksempel en hel dag, bør praktiseres med forsiktighet, men kan noen ganger være nødvendig.

Hvordan fastsettes et ordensreglement?

Kommunen eller fylkeskommunen har plikt til å sørge for at det blir fastsatt et ordensreglement for hver skole. Det er ikke nødvendig at kommunen selv vedtar ordensreglementet. Myndighet til å fastsette ordensreglement kan delegeres på vanlig måte, for eksempel til administrasjonen eller rektor.

Kommunen eller fylkeskommunen kan altså velge å vedta en lokal forskrift om ordensreglement som er felles for alle skolene. En annen mulighet er at kommunen eller fylkeskommunen i den lokale forskriften om ordensreglement fastsetter noen fellesregler for alle skolene, og at den enkelte skole deretter gir utfyllende forskrifter om de øvrige delene av ordensreglementet.

De som er berørt av ordensreglementet skal gis anledning til å uttale seg før reglementet vedtas, endres eller oppheves. Dette følger av forvaltningsloven § 37. Dette kan i praksis gjøres ved at forslag til ordensreglement sendes til for eksempel samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, elevrådet, foreldrerådet og de tilsattes organisasjoner ved skolen.

Kilde: Utdanningsdirektoratet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden