Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø sa seg i dag positiv til at det utarbeides kommunedelplaner for sykkel både i Vennesla og Søgne kommuner. Formålet med en slik plan er å sikre arealer til fremtidig utvikling av et sammenhengende hovedveinett for sykkel og være et beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer, samt bidra til at det blir mer attraktivt å sykle i begge de to kommunene gjennom et godt tilrettelagt sykkelnett. Planene vil vise sykkelruter, løsningsprinsipper og konkretisere nødvendige tiltak for å bedre forholdene for syklistene i hele kommunene.

I Nasjonal transportplan for perioden 2014 – 2023 er det et klart uttalt mål at veksten i persontrafikken i de større byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange. Kommunedelplanene for sykkel i Vennesla og Søgne blir laget utfra et 20 års perspektiv og vil være viktige dokumenter i arbeidet med å forberede og ta høyde for en betydelig økning i antall syklende i de kommende årene.

I henhold til forslag om fremdriftsplan for planprosessen skal kommunedelplan for sykkel i de to kommunene være endelig vedtatt i løpet av 2013. Høringsrunden for forslag til kommunedelplan er foreslått gjennomført i august og september 2013.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer