Universell utforming bidrar til å styrke kollektivtrafikken både overfor personer med nedsatt funksjonsevne og øvrige passasjerer. Det viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI ) som har evaluert utvalgte tiltak for bedre tilgjengelighet i kollektivtrafikken og som Statens vegvesen omtaler på nett. Hovedkonklusjonen i rapporten er at tiltak for universell utforming er positivt for alle passasjerer. Tiltakene gjør at terskelen for å bruke kollektivtransport senkes. Surveyundersøkelsen og tall fra kollektivtrafikkselskapene indikerer også at tiltakene gir flere passasjerer.

Fortsatt store utfordringer

Flere av de funksjonshemmede i undersøkelsen var overrasket over at tilgjengeligheten i kollektivtransporten er så god som den faktisk er. Samtidig kommer det fram at tiltakene ikke dekker hele reisekjeden, og løser heller ikke alle utfordringene funksjonshemmede møter når de reiser kollektivt.

Rapporten "Universell utforming virker - evaluering av tiltak i kollektivtrafikken" viser at selv der tiltakene er blitt iverksatt i henhold til planen, er det utfordringer. Det gjelder særlig informasjon om tiltakene, vedlikehold, og kunnskap om funksjonshemmedes behov blant sjåførene.

Bussjåfører i en nøkkelrolle

Bussjåførene opplever at oppholdet på holdeplassene går raskere hvis de er universelt utformet. Likevel gjenstår noen problemer ved de oppgraderte holdeplassene. Flere sjåfører rapporterer at de ikke kommer helt inntil holdeplassen med bakdørene, og da blir en høy kant en ekstra hindring. Passasjerer med funksjonshemninger peker også på at problemet kan ligge hos føreren. De mener at servicenivået og forståelsen for funksjonshemmedes utfordringer er svært varierende.


av Torkelsen, Jan H., publisert 16. november 2012 | Skriv ut siden