Hovedutvalg for samferdsel areal, og miljø tillot i dag at jakttiden for kanadagås og stripegås i Farsund kommune kan utvides. Utvidelsen har gyldighet frem til og med 31. mars 2017. Konkret innebærer hovedutvalgets vedtak at jakttiden utvides med 15 dager i forkant av ordinær jakttidsstart. Det vil si fra og med 26. juli, og to måneder i etterkant. Det vil si til og med 23. februar. Den utvidelse som her er gitt er det maksimale som fylkeskommunen har adgang til å gi ut fra forskriftsbestemmelser fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning.

Farsund kommune har i perioden fra 2003 frem til inneværende jaktsesong hatt utvidet på kanadagås og stripegås.

Erfaringene med utvidet jakttid på gås er positive. Den utvidete jakttiden synes å være et godt tiltak for å redusere beiteskadene gjessene påfører landbruket, og dessuten holde bestandene under kontroll. Så vidt fylkeskommunen kjenner til er det ikke oppstått uheldige eller uønskede effekter av den utvidete jakttiden. Det er heller ikke kommet inn høringsuttalelser som er negative mot forslaget. Fylkeskommunen ser ikke at den utvidete jakttiden er biologisk uforsvarlig med tanke på kyllingenes flyvedyktighet eller evne til å klare seg selv. Så vidt man kjenner til foreligger heller ikke erfaringer som skulle tilsi at dette kan bli et problem.

Fylkeskommunen har muligheten til å oppheve utvidelsen av jakttiden dersom utvidelsen viser seg å medføre særlige ulemper. Om uheldige eller uønskede situasjoner skulle oppstå, vil fylkeskommunen vurdere dette spørsmålet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. november 2012 | Skriv ut siden