Fylkestingsrepresentantene Anne Margrethe Larsen og Stein Inge Dahn fra Venstre har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman hvor de, på vegne av Venstres gruppe i Vest-Agder fylkesting, stiller følgende spørsmål: Vil fylkesordføreren se positivt på søknader som kommer til Vest-Agder fylkeskommune, som eier av de aller fleste videregående skoler i fylket, om å opprette valglokaler for forhåndsstemming på videregående skoler i fylket, for elever som har stemmerett ved stortingsvalget 2013? Da fylkesordføreren besvarte interpellasjonen i fylkestinget nylig uttrykte han at om noen kommuner skulle ønske å prøve ut en ordning med forhåndsstemmeavvikling på en eller flere av de videregående skolene er han positiv til å stille skolelokaler tilgjengelige til et slikt formål.

Damman viste til at det i interpellasjonen pekes på at førstegangsvelgerne bør få stimulanser til å delta også i de ordinære valgene og at lokaler for forhåndsstemmegivning på videregående skoler kan være en slik stimulans. -En innføring av mulighet for forhåndsstemmegivning ved skolene vil kreve en grundig forberedelse av både skoledebatten og arrangementene rundt denne, slik at velgeren/eleven  får et mest mulig komplett bilde av hva de ulike partiene står for, understreket han.

-Jeg er positiv til tiltak som kan øke valgdeltakelsen blant førstegangsvelgerne, og vil derfor se positivt på søknader som kommer til Vest-Agder fylkeskommune om å opprette valglokaler for forhåndsstemmegiving på våre videregående skoler, så sant dette ikke fortrenger annen undervisning.   Det er for øvrig allerede sjekket ut at skolene har romkapasitet til å opprette valglokaler. Men jeg vil understreke at fylkeskommunen ikke kan ta noe praktisk eller økonomisk ansvar for valgavviklingen utover det å stille lokaler til disposisjon, sa fylkesordføreren.

Han viste til at det er den enkelte kommune som selv må og skal avgjøre om forhåndsstemmegivning skal avholdes på videregående skoler for skolens elever og bestemme rammer, bemanning og andre praktiske forhold rundt dette.  Det tilligger den enkelte kommune å organisere både forhåndsstemmeavvikling og ordinær valgavvikling.

- Tendensen til nå har vel vært at kommunene slår sammen små valgkretser til større valgkretser for å effektivisere valgavviklingen på selve valgdagen.  Forhåndsstemmegivningen foregår i de aller fleste tilfeller på rådhuset og ambulant forhåndsstemmegivning skjer vel i all hovedsak knyttet opp mot kommunens omsorgssentra/institusjoner på nærmere fastsatte tidspunkter.  Men her har vel også velgere, som ikke er knyttet til disse bostedene, anledning til å forhåndsstemme. En slik mulighet må det vel da sikkert åpnes for hvis forhåndsstemmeavvikling skal foregå på videregående skole, sa Damman

-Men, som sagt, om noen kommuner skulle ønske å prøve ut en ordning med forhåndsstemmeavvikling på en eller flere av våre videregående skoler er jeg positiv til å stille skolelokaler tilgjengelige til et slikt formål, fastslo fylkesordføreren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. desember 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer