Regionplan Agder sto sentralt i fylkesordfører Terje Dammans årstale til fylkestinget. Han trakk frem at innledningsvis i planen sies det: "Vi skal ta hele landsdelen i bruk, med vekt på en balansert utvikling og helhetstenking. Det viktigste grepet i planen er derfor økt samhandling - fordi det bare er gjennom fellesskap vi kan nå ambisiøse mål." -Det at vi, to fylkeskommuner og 30 kommuner her sør, har fått en felles plan med full politisk tilslutning gir oss styrke. Planen gir grunnlag for å ha et helhetlig perspektiv på muligheter og utfordringer. Den gir en stor grad av forutsigbarhet og danner en rettesnor for regionale og kommunale politiske prioriteringer, sa han.

Han var også fokusert på det å være realistisk. -Det er imidlertid viktig samtidig å ha for øye at ambisjonsnivå skaper forventninger. Derfor må ambisjoner til enhver tid ses i forhold til mulighetsrom og tilgjengelige rammer og ressurser.  Levekårs- og likestillingsutfordringene er det aller viktigste å gripe fatt i gjennom innsatsområdene: -et sammenhengende utdanningsløp - kommunikasjon - grønt batteri.

Han var også innom grensedebatten. -Gjennom flere tiår har geografi vært et gjentagende tema i politiske organer på Sørlandet. Spesielt har fylkesgrensen vært på dagsorden og vi kjenner historikken til hvorfor det fortsatt er slik.  I år har fokus vært på å flytte på fylkesgrensen ved kommuneoverganger fra aust til vest. Fylkestinget tilrådet enstemmig at søknaden fra Evje og Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner om endring av fylkestilknytning fra Aust-Agder til Vest-Agder burde innvilges.  De tre regjeringspartiene har nå sagt de ikke vil si ja til overføringssøknaden.  Dette er en konklusjon Vest Agder tar til etterretning.  Jeg er opptatt av at det gode samarbeidet vi allerede har både med Aust Agder fylkeskommune og de fire søkerkommunene skal videreutvikles uavhengig av denne beslutningen.

-Uansett hvilke grenser som settes geografisk endrer ikke det på de målsettinger og det fokuset vi har fastlagt for utviklingen av Agder. Det er fortsatt den samme befolkning, de samme bedrifter, yrkesutøvere og tjenestemottakere som skal oppleve at vi samlet som Agder-politikere er opptatt av å utvikle landsdelen til det beste for alle uansett hvor de bor, sa Damman.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. desember 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer