Fylkestinget uttalte seg nylig tilfreds med at forsøket "Samordning av bestillingstransport og Transporttjenesten for funksjonshemmede" dokumenterer at bedre tilrettelegging av kollektivtransporten betyr at antall brukere av TT-transporten kan reduseres. Fylkestinget går inn for å videreføre innsatsen med tilrettelegging av kollektivtransporten i fylket og at innsparte midler i TT-transporten skal benyttes til å øke tilbudet til brukere med de tyngste funksjonsnedsettelsene.

Målet med forsøket har vært at bestillingstransporten skal bygges ut samtidig som det gjøres tilpasninger i regelverket for TT-tjenesten. Målet er et mer tilgjengelig samfunn, hvor flest mulig av dagens TT-brukere skal kunne benytte den ordinære kollektivtransporten, inklusive bestillingstransport og serviceruter som er åpne for alle. Det skal opprettholdes et tilrettelagt transporttilbud til de som ikke kan nyttiggjøre seg av det utbygde bestillingstransporttilbudet. Hovedmålet med prøveprosjektet har vært å avklare effektene av en slik omlegging for funksjonshemmedes mobilitet.

Hovedkonklusjonen fra forsøket er at det tilbudet som gis av tilrettelagte rutetilbud i kollektivtrafikken bidrar til å gi økte reisemuligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne og har gjort det mulig å legge om TT-ordningen slik at TT-brukere med livslange og de tyngste funksjonsnedsettelsene kan prioriteres. Samlet reisetilbud målt i antall enkeltreiser er økt for dagens TT-brukere som har fått tilgang til bestillingsruter eller tilrettelagte busser.

Det har vært foretatt en spørreundersøkelse om bestillingsrutene. Den viser at for brukere som benyttet tilbudet har bestillingsrutetilbudet hatt en positiv effekt på opplevd mobilitet og velferd.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden