Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø stilte seg i går bak en uttalelse fra hovedutvalgets leder til samferdselsutvalget vedrørende skjebnen til Breland stasjon i Marnardal etter at nåværende dispensasjon for drift opphører i 2019. I brevet til departementet argumenteres det for å opprettholde stasjonen. Det anmodes om at det aktivt søkes løsninger som gjør det mulig også i fremtiden å stoppe pendlertoget på Breland.

Bakgrunnen for saken er at departementet nå har en tilrådning fra Jernbaneverket vedrørende stasjonsstrukturen til behandling. Vest-Agder fylkeskommune har behandlet Jernbaneverkets utredning og uttalt seg tilfreds med tilrådningen om opprettholdelse av stasjoner for alle kommuner i Vest-Agder. Det er pekt på at nødvendige midler må settes av i planperioden for å sikre fremdrift i arbeidet. Det er også understreket at det er viktig å avklare kryssingsmønster for å sikre nødvendige tiltak for av- og påstigning i begge retninger. Jernbaneverket er bedt om å ta høyde for finansiering og gjennomføring av nødvendige tiltak på Snartemo i 2013 som følge av NSBs forslag til ny rutemodell for Sørlandsbanen fra desember 2013.

Nå ber en i brevet til departementet om at utvidet dispensasjon med alternative løsninger på Breland vurderes. I uttalelsen som nå er vedtatt oversendt viser hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø til at det er informert om at Jernbaneverket opprettholder sitt forslag om nedlegging av stopp på Breland når dispensasjonen utløper i 2019. I den forbindelse ønsker hovedutvalget å komme med følgende tilleggsuttalelse: 
"I forbindelse med utredningen av stasjonsstrukturen skulle Jernbaneverket vurdere mulighet for utvidet dispensasjon fra krav til plattformlengde med alternative avbøtende tiltak. Fylkeskommunen reiser spørsmål til hvorfor dette ikke er gjort for Breland stasjon. Et alternativ med informasjon og dørlåsing på vogner som ikke dekkes av plattform, foreslås for flere andre stasjoner med lavere passasjertall enn Breland. Breland har kun stopp for pendlertog med faste reisende og plattformen er rett og oversiktlig. Det er derfor enkelt å legge til rette for en løsning som ivaretar sikkerheten på en forsvarlig måte. Jernbaneverket bruker argument om økt robusthet til støtte for nedleggelse. Vi gjør oppmerksom på at persontogene allerede i dag i stor grad stopper for kryssende tog på Breland. Dessuten gjelder dette kun pendlertoget tur/retur Kristiansand. På denne bakgrunn anmodes det om at det aktivt søkes løsninger som gjør det mulig også i fremtid å stoppe pendlertoget på Breland."


av Torkelsen, Jan H., publisert 13. desember 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer