Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at Tollbodgate-strekningen fra Vestre Strandgate og til havnen omklassifiseres fra fylkesvei til kommunal vei. Omklassifiseringen gjennomføres umiddelbart. Fylkesveg 27 Tollbodgata går gjennom Kristiansand sentrum. Størsteparten av veien benyttes som kollektivtrasé for store deler av bussrutene i Kristiansandsregionen, og har således regional verdi. Det siste kvartalet mot vest, mellom Vestre Strandgate og Havnegata har vært en del av det fylkeskommunale veinettet, til tross for at denne parsellen ikke har slik regional verdi.

På bakgrunn av dette har Kristiansand kommune blitt forespurt om deres syn på å overta parsellen, ettersom den oppfattes å være en mer naturlig del av det kommunale enn det fylkeskommunale vegnettet. Kommunen har ikke hatt merknader til dette.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. desember 2012 | Skriv ut siden