Fylkesutvalget ble nylig orientert om at det er inngått en samarbeidsavtale mellom Senter for likestilling på Universitetet i Ager og Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. I henhold til den nye avtalen besluttet fylkesutvalget at Vest-Agder fylkeskommunene gir et tilskudd på 360.000 kroner til senteret i 2012, og tilsagn om et tilskudd på 360.000 kroner i 2013. Vest-Agder fylkeskommune har i perioden 2008-12 gitt årlig prosjektstøtte til senteret, parallelt med delfinansiering av likestillingsprosjektet Fritt valg, og har sett på disse som to satsinger som har utfylt hverandre. Begge prosjektene ble evaluert og avsluttet i 2012. Universitetet i Agder vil videreføre Senter for likestilling som et permanent senter. Senteret skal være for hele universitetet, universitetets randsone og andre sentrale aktører i regionen.

Bakgrunnen for den nye samarbeidsavtalen er en felles interesse i fortsatt å drive et kunnskaps- og forskningsbasert regionalt utviklingsarbeid på likestillingsfeltet, for å legge til rette for forutsigbarhet for Senter for likestilling og et fortsatt godt samarbeid mellom senteret og de to fylkeskommunene

Med utgangspunkt i Regionplan Agder 2020 avtales det nå samarbeid om følgende tema/innsatsområder:
• Regional likestillingsmonitor. Videreføring forutsatt tilstrekkelig finansiering fra flere kilder.
• Likestillingsalliansen. Nytt innsatsområde.
• Likestillingsforum. Regional møteplass og formidlingsarena.
• Forskerforum. Bygging av tverrfaglig fag- og forskningsmiljø rundt kjønn og likestilling.
• Oversikt over forskning og dokumentasjon på likestillingsfeltet
• Samarbeid om kompetanseheving i kommunene. Nytt felles innsatsområde.
• Studentarbeider. Nytt innsatsområde.
• Årlig felles konferanse. Nytt innsatsområde.
• Informasjonsutveksling og gjensidig involvering. Nytt at dette settes i system.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft vurderer det slik at Senter for likestilling har hatt høyt aktivitetsnivåTine Sundtoft, Fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune og stor nytte for regionen, i forhold til de ressursene senteret har disponert. -Arbeidet med å snu Agder når det gjelder levekår og likestilling er godt i gang, men må ha et langsiktig perspektiv. Agderrådets strategi for å forankre likestillingsarbeidet i forskningsbasert kunnskap var et godt grep, og vil sannsynligvis være en viktig suksessfaktor i fortsettelsen. På denne bakgrunnen er det viktig å sikre Senter for likestilling ved UiA mest mulig forutsigbare rammevilkår, og her er det naturlig at fylkeskommunene tar sin del av finansieringen. Senter for likestilling bør derfor tilgodeses med en årlig post på RUP Agder. En samarbeidsavtale, som streker opp innsatsområdene og peker på behovet for informasjonsutveksling og gjensidig involvering, vil gi et solid og godt grunnlag for koordinering og samhandling, uttrykker fylkesrådmannen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden