Vest-Agder fylkeskommune har bevilget 250.000 kroner til det toårige prosjektet "Levekår og læring" -Samarbeid om kvalitetsutvikling i barnehage og skole i Lindesnesregionen. Både Regionplan Agder 2020 og fylkesdelplanen Regionplan Lindesnes 2009 har tydelig fokus på levekårsutfordringene på Agder, og legger vekt på barnehage og skole som viktige arenaer for bedring av levekårene i regionen. Kommunene i Lindesnesregionen har tatt særskilt tak i dette. Det er etablert et prosjekt for å utvikle samarbeid og et analyseverktøy som sikrer bedre overganger mellom utdanningsnivåene. Målet er økt læringsutbytte, og høyere kompetanse på alle nivå.

Lindesnesregionen står som eier av prosjektet, og arbeidet koordineres via Pedagogisk senter/Kompetansesenteret i regionen. Gjennom prosjektarbeidet prioriterer man disse områdene:

1. Kjøpe inn analyseverktøyet PULS med relevant data knyttet til karakterer, kartleggingsresultater og nasjonale prøver, elevundersøkelser, ståstedsanalyse, økonomi, levekår og samarbeide med fylkeskommunen om utveksling av data knyttet til å kunne følge årskull av elever fra grunnskole og over i videregående skole for derigjennom å bedre kunne følge opp og sette inn tiltak knyttet til levekår og læring.

2. Foreta en kompetansekartlegging av alle innen oppvekstsektoren (barnehage og skole) for å få et regionalt bilde av situasjonen, og slik bli mer målretta i de kompetansehevende tiltakene i regionen.

3. Bygge opp og gjennomføre et system for regionalt tilsyn og veiledning av hverandres barnehager i Lindesnesregionen med vekt på sentrale tema som barnehage – hjem-samarbeidet, likestilling med flere.

Prosjektgruppa vil gjøre evalueringer av arbeidet under veis, og en felles statusrapport skal utarbeides i 2013.

Vest-Agder fylkeskommune ønsker at Levekår og læring skal ha overføringsverdi til andre kommuner og regioner, og forutsetter derfor at evalueringsrapporter og dokumentasjon får en form som gjør at andre lett kan få nytte av det arbeidet Lindesnesregionen gjør.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden