Fylkestinget ga i dag fylkesordfører Terje Damman fullmakt til å gjennomføre prosessen med å innlemme Aust-Agder som medeier i Agder kollektivtrafikk AS. Han skal også ivareta Vest-Agders interesser i generalforsamlingen. Fylkestinget tilrår at en ny aksjonæravtale og nye vedtekter godkjennes med en tilføyelse om at fylkesrådmannen skal ha observatørstatus i styret. Fylkestinget ser det som en viktig målsetting at det blir en harmonisering av takstene mellom fylkene. Den overordnede taksmyndigheten ligger i fylkestingsbevilgningen til Agder kollektivtrafikk AS. Utformingen av takstene ligger i selskapet.

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT AS) ble opprettet i 2007. Aksjene i selskapet eies av Vest-Agder fylkeskommune (66 prosent) og Kristiansand kommune (34 prosent). Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette.

Dersom Aust-Agder fylkeskommune går inn som eier i AKT AS vil aksjekapitalutvidelsen gjennomføres ved en rettet emisjon i AKT AS mot Aust-Agder fylkeskommune, og det vil bli inngått en emisjonsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Aust-Agder fylkeskommune. Det foreslås at Aust-Agder fylkeskommune går inn som medeier i AKT med eierandel på 40 prosent. For dagens eiere innebærer det en reduksjon i eierandelen fra dagens 66 prosent til 40 prosent for Vest-Agder fylkeskommune og 34 prosent til 20 prosent for Kristiansand kommune.. Vederlaget for aksjene til Aust-Agder fylkeskommune vil være 19 millioner kroner.  

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. desember 2012 | Skriv ut siden