Det ble tidligere i år, i forbindelse med en nasjonal gjennomgang av stasjonsstrukturen for jernbanen, kjent at Jernbaneverket opprettholdt sitt forslag om nedlegging av stopp på Breland i Marnardal, når dispensasjonen utløper i 2019. I midten av desember stilte fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø stilte seg bak en uttalelse fra hovedutvalgets leder Kåre Glomsaker til Samferdselsdepartementet hvor det ble argumentert for å opprettholde stasjonen. Departementet har nå sendt brev tilbake hvor det fremgår at Breland skal utbedres og opprettholdes. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2013 har Stortinget sluttet seg til dette, og det foreligger derfor ingen planer om å legge ned Breland stasjon.

I svarbrevet viser departementet til brevet fra Glomsaker der det bes om at det søkes løsninger som gjør det mulig også i fremtiden å stoppe pendlertoget på Breland stasjon.- Jernbaneverket la i vår frem rapporten "Jernbanens stasjonsstruktur 2012 - På vei mot en mer markedstilpasset stasjonsstruktur" der 31 stasjoner ble foreslått lagt ned. Rapporten ble sendt på høring og på bakgrunn av denne høringen anbefalte Jernbaneverket å opprettholde nedleggelsen av 27 stasjoner, blant annet Breland, skriver departementet.

 Samferdselsdepartementet viser til at det er opptatt av å få redusert reisetiden mellom de større knutepunktene på de enkelte jernbanestrekningene. Samtidig er viktig at flest mulig har et kollektivtilbud, og på flere steder er toget det eneste tilbudet.

 

 

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. januar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer