”Nært samarbeid eller fusjon mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark” var tema på et felles møte mellom fylkesutvalgene i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark torsdag. Rektorene Torunn Lauvdal og Kristian Bogen fra henholdsvis Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark orienterte om den pågående prosessen for å få avklart saken. Målsettingen er at styrene ved de to institusjonene skal ha fattet sine vedtak i juni 2014 og da, eventuelt være samlet om en anbefaling til Kunnskapsdepartementet.

Styrene på universitetet og høgskolen vedtok i 2011 å gå sammen om et treårig prosjekt som omfatter både faglige og administrative fellestiltak og gjennomføring av en utredning som skal gi et grunnlag for å kunne ta stilling til en sammenslåing eller et utvidet samarbeid. Utredningsarbeidet igangsettes nå i januar og vil pågå frem til forsommeren. Deretter skal saken ut til høring og videre saksutredning før beslutningene fattes i 2014.  Fylkeskommunene vil være høringsinstanser.

De to rektorene presenterte både styrker og svakheter og samtidig muligheter som er aktuelle, knyttet til universitetsutviklingen fremover, både generelt og spesielt for de to institusjonene. Et punkt som ble vektlagt var å klarere en strategisk posisjonering av et eventuelt nytt universitet. Det ble lansert fire ideer:

-Idrettshøgskolen i sør-Norge
-Handelshøgskolen i sør-Norge
-Teknologiuniversitet i sør Norge
-Arbeidsliv- eller profesjonsuniversitet i sør-Norge

Fylkesutvalgsrepresentantene konkluderte ikke med noen felles holdninger i forhold til spørsmålet om sammenslåing eller utvidet samarbeid. Det var imidlertid en engasjert aktivitet på talerstolen med mange innspill. Fylkesutvalgrepresentant Nils Johannes Nilsen fra Aust-Agder så imidlertid for seg at en bør ha et videre perspektiv på saken. Han trakk frem mulighetene for et "Skagerakuniversitet" som inkluderer også institusjoner i nord-Jylland og vest-Sverige.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. januar 2013 | Skriv ut siden